Därför behöver Tranås fler 30- till 50-åringar

Vi behöver bli fler invånare i Tranås kommun för att klara framtidens välfärdsutmaningar. Men varför behöver vi egentligen växa? Och varför är just 30–50-åringar så attraktiva? Vi tar oss en pratstund med kommunalrådet Mats Holmstedt som berättar mer om hur kommunens handlingsplan för tillväxt ser ut.

Befolkningstillväxten, dvs att vi blir fler Tranåsbor, innebär att Tranås kommun har större möjligheter att upprätthålla god service och tjänster till alla kommuninvånare. Men det är inte bara befolkningstillväxten som är viktig, menar Mats Holmstedt. Den ekonomiska tillväxten är minst lika viktig.

− För att näringslivet och privatlivet ska kunna blomstra och kommunen ska kunna erbjuda en bra välfärd, krävs att det finns resurser.

Vilka utmaningar har då Tranås kommun idag?

Mats Holmstedt menar att kommunens socioekonomiska situation ser bekymmersam ut. I jämförelse med andra kommuner i regionen och övriga Sverige är inkomstnivån och utbildningsnivån låg och arbetslösheten hög. Tranås kommun har dessutom en demografisk utmaning i form av en hög andel äldre kommuninvånare.

− Allt det här sammantaget innebär att vi behöver en mer omfattande verksamhet inom exempelvis äldreomsorg och individ- och familjeomsorg än vad som annars hade varit fallet. Och detta kräver mer resurser.

Varför är åldersgruppen 30 till 50 år viktig?

I Sverige förväntas vi bli allt äldre och gruppen 80 plussare bli allt större de närmaste 10 åren. I Tranås är redan denna grupp större än riksgenomsnittet, vilket betyder att vi i framtiden kommer ha en allt större andel kommuninvånare som inte är i arbetsför ålder. För att få en jämnare åldersfördelning behöver andelen personer i åldersspannet 30–50 år öka.

Illustration som visar att Tranås behöver fler invånare i arbete samt fler personer som flyttar till Tranås.

Hur blir det med alla andra då? Kan man verkligen satsa bara på en grupp?

− Alla invånare är såklart välkomna i Tranås kommun, men vi behöver särskilt fokusera på målgruppen 30–50-åringar. I långa loppet kommer det innebära förbättringar för alla som bor, lever och verkar i Tranås kommun.

En annan utmaning som Tranås kommun har är att många är öppet arbetslösa eller är i ett program där man får ekonomiskt stöd. Här behövs kraftfulla insatser för att få fler ut i jobb och därmed förbättra inkomstnivån och i många fall utbildningsnivån.

− Vi behöver arbeta med många olika insatser. Förutom att få fler i arbete handlar det om både om att behålla nuvarande kommuninvånare som är i 30–50-årsåldern och som arbetar och att få fler i samma grupp att vilja flytta till Tranås.

Hur ska då Tranås kunna locka den här målgruppen till Tranås?

Det finns väl fler kommuner som vill attrahera samma grupp?

− För att människor ska välja att bo i Tranås kommun behöver kommunen ha attraktiva boendemiljöer, goda uppväxtvillkor för barnen och ett rikt fritidsutbud. Näringslivet behöver vara starkt och pendlingsmöjligheterna goda för att ha en god arbetsmarknad.

− Tranås har ju också redan många bra tillgångar i sitt geografiska läge, närheten till naturen och den lilla staden ger möjligheter att kombinera en yrkeskarriär med ett rikt privatliv. Men givetvis måste vi sticka ut hakan och synas. Marknadsföra oss riktat gentemot den här målgruppen och göra investeringar i kommunen som är attraktiva för den här gruppen.

Sen gäller det att vi alla – alla 19 000 invånare tillsammans med föreningar och näringsliv arbetar för att uppnå en social, ekonomisk och hållbar tillväxt. De bästa ambassadörerna är ju ändå nöjda kommuninvånare och näringsliv som vill satsa på en framtid i Tranås!

Läs Tranås kommuns strategi för tillväxt Pdf, 930.7 kB.