Besparingar och förändringar i förskolan

Barn-och utbildningsnämnden har beslutat att göra besparingar inom förskoleverksamheten för att klara budgetramen. Besparingarna påverkar i första hand storleken på barngrupperna och bemanningen på avdelningarna.

Barn-och utbildningsnämnden får en budgetram av kommunfullmäktige. Varje nämnd har sedan ett uppdrag att klara sin verksamhet inom budgetramen. Detta är inte möjligt för 2022 om vi inte gör ytterligare besparingar.

Barn-och utbildningsnämnden har därför beslutat att:

  • utöka antalet barn i åldersgruppen 4–5 år, från 20 barn till 22 barn per grupp.
  • minska bemanningen per avdelning från 3,07 tjänst till 3,05 tjänst per avdelning.

– Vi hade naturligtvis helst sluppit göra detta, för vi vill alltid satsa pengar på barnen. Men det är samtidigt viktigt att känna till hur Tranås ligger till i förhållande till andra kommuner, säger Heléne Olofsson, verksamhetschef för Tranås kommuns förskolor.

Sedan 2019 har Tranås kommun gjort stora besparingar i grundskolan och på gymnasiet medan förskolan har varit förskonad. En förskoleplats i Tranås kommun kostar mer än i de allra flesta av Sveriges kommuner. Vi ligger på 22 plats av 290 kommuner.

En förskoleplats i Tranås kostar 177 124 per år och är ca 20 000 kronor dyrare jämfört med en medelkommun.

– Vi har nya fina förskolor, så den höga kostnaden för förskoleplatser i Tranås kan förklaras med 10 000 kronorna för lokalkostnader och 10.000 för personalkostnader, berättar Heléne Olofsson.

Personalens utbildningsnivå

Utbildningskravet för personal i förskolan kvarstår. Målet är två förskollärare och en barnskötare per avdelning. När det gäller förskollärartätheten, ligger Tranås kommun bra till, sett till hela riket.

Enligt statistik från Kolada (som är en databas för kommuner och regioner), vad gäller 2020, så intog Tranås plats 60 av 290 kommuner sett till antalet förskollärare. Räknar man istället antalet barn per behörig förskollärare, ligger Tranås på plats 36.

Förändring för 15-timmarsbarn

Förändringen att 15-timmarsbarnen erbjuds 3 timmar per dag 5 dagar per vecka är ett beslut som verksamheten har tagit utifrån pedagogiska och ekonomiska förutsättningar.

  • Vi vill främja rutiner hos vårdnadshavare för att uppnå bättre närvaro i grundskolan.
  • 15 timmarsplatsen är till för barnens skull.
  • Barn med annan kulturell bakgrund och språksvaga svenska barn behöver duschas av språket varje dag.
  • Barnen missar mycket när de blir sjuka, vilket tidigare ofta innebar lång frånvaro.
  • Barnen ska inte äta och sova bort tiden på förskolan.
  • En ekonomisk aspekt - Lägre matkostnader innebär att vi kan förlägga mer personal på förmiddagen, ta in färre vikarier på eftermiddagen och det blir en jämnare arbetsbelastning för personalen.