Handläggning av försäkringsärenden

Ekonomiavdelningen på Tranås kommun har under en tid arbetat med att samla aviseringar och skadeståndsanspråk som riktats mot kommunen, på grund av uppkomna skador i samband med skyfallet sommaren 2021. Parallellt med ekonomiavdelningens arbete har samhällsbyggnadsförvaltningen startat upp flera tekniska undersökningar för att kunna kartlägga händelsen. Resultatet från undersökningarna kommer sedan vara en av bedömningsgrunderna vid handläggningen av skadeståndsärendena.

VA- och avfallsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen håller nu på att ta emot handlingarna från ekonomiavdelningen och vi kommer starta upp utredningsarbetet efterhand som handlingarna kommer in.

Under vintern beräknas resultaten av de tekniska undersökningarna vara klara och konsulterna ska då leverera sina rapporter. Det är först när vi fått del av det resultatet som vi kan genomföra utredningsarbetet i varje specifikt fall. Vår förhoppning är att vi ska kunna ge besked i enskilda ärenden inom ett till två år från att alla VA-tekniska utredningar är klara, men beroende på hur många ärenden som kommer in kan handläggningen fördröjas ytterligare. Vid handläggningen kommer vi att samarbeta med kommunens försäkringsförmedlare Söderberg & Partners.

Skadeståndsanspråk ska i första hand lämnas in till Tranås kommun via mailadress: ekonomi@tranas.se men det går även bra att skicka det via post till Tranås kommun, 573 82 Tranås.

För mer information om skadeståndskrav riktade mot någon av Tranås kommuns verksamheter, följ denna länk. https://www.tranas.se/tranas-kommun/kommun-och-politik/kommunfakta/ekonomi-och-budget/skadestandskrav Länk till annan webbplats.