Tillsammans sparar vi el i Jönköpings län

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Med höga elpriser och risk för effektbrist i vinter, kan vi tillsammans göra åtgärder för att spara el.

Här har vi samlat frågor och svar som just nu är aktuella ur energibesparingssynpunkt.

Varför exporterar vi el samtidigt som vi måste spara?

Export och import av el är en förutsättning för att kraftsystemet ska vara robust och hållbart. Det pågår en ständig överföring av el, både inom Sverige och mellan de nordeuropeiska länderna. Det är viktigt för att vi ska kunna ha en hög leveranssäkerhet.
Möjligheten till både import och export minskar risken för störningar och avbrott i elförsörjningen, både för oss och för våra grannländer.

Varför ska vi använda mindre el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi hjälpas åt att minska elanvändningen.
Dessutom är de höga elpriserna en tuff utmaning för många. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning. Vi avlastar elsystemet när vi använder mindre el, eller flyttar användningen till tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Vad är orsaken till de höga elpriserna i Sverige?

Det är flera faktorer som tillsammans driver upp priset på el. Den främsta orsaken är obalans av utbud och efterfrågan av naturgas på den globala marknaden. Rysslands krig mot Ukraina gör att Europa vill göra sig fri från beroendet av rysk gas, vilket driver upp priset.

Kan man spara el?

El måste användas i samma stund som den produceras. I praktiken kan vi därför inte spara el, men vi kan minska vår förbrukning och då sparar vi på annat som är viktigt för vår elproduktion. Det vi gör när vi minskar vår elanvändning är att spara vatten i våra vattenkraftmagasin och bränsle som behövs för att producera el i ångturbiner. Samtidigt minskar vi elkostnaderna och gör systemet mindre sårbart för störningar.


Hur fungerar det Svenska elsystemet?

Elen vi producerar i Sverige kommer från en mix av olika energikällor. Den största delen kommer från vatten-, kärn-, vind- och biokraft. Solkraft bidrar med en ytterst liten del, men den växer. Bara två procent av elen produceras normalt från fossilt bränsle, varav merparten är från avfallsförbränning och restgaser från stålindustrin. Vi har produktionsanläggningar utspridda över hela landet. Vanligtvis har vi en välfungerande elmarknad och goda möjligheter att importera och exportera el.
Det svenska elsystemet är sammankopplat med flera andra europeiska länder. Därför påverkas våra elpriser av prisutvecklingen i Europa. Den europeiska elmarknaden är indelad i elområden med olika elpris. Sverige är i sin tur uppdelat i fyra elområden.


Vad är ett elområde?

Sedan 2011 är Sverige uppdelat i fyra elområden. Svenska kraftnät behövde göra uppdelningen för att hantera begränsningar av överföring till resten av Europa vid tidpunkter där Sverige behövde all producerad el för egen användning.
Elpriset i varje elområde bestäms på elmarknaden utifrån utbud och efterfrågan samt överföringskapaciteten mellan elområdena. Begränsningar i överföringskapaciteten leder tidvis till olika priser för el.
I norra Sverige produceras mer el än vad som används och i södra Sverige är det motsatsen. Under delar av året finns det inte tillräcklig kapacitet i elnätet för att föra över elen från överskottsområdet i norr till underskottsområdet i söder.


Varför är det så stor prisskillnad mellan elområdena?

Orsakerna till de stora prisskillnaderna mellan elområden inom Sverige beror dels på de begränsningar av överföring som finns mellan norra och södra Sverige. Dels beror det på fossila bränslen och utsläppsrätter som till största del är kopplade till elproduktion i omkringliggande länder.
Om man ser på hela året har vi ett stort elöverskott i Sverige. Men ibland räcker inte vår elproduktion till för att möte elanvändarnas behov. Eftersom elanvändningen och elproduktionen varierar stort i olika elområden pågår ett ständigt flöde och överföring av el, både inom Sverige och mellan de nordeuropeiska länderna.
Utbud och efterfrågan samt överföringskapacitet mellan elområden bestämmer priset. I norra Sverige finns ett stort utbud av el från vatten- och vindkraft med låga driftkostnader som pressar ned priserna. I Södra Sverige stiger priserna därför att värdet på el ökar i Europa där betalningsviljan är hög.


Varför ska jag flytta eller minska min elanvändning till tider då det inte är effekttoppar i elnätet?

Idag använder vi mest el på morgonen och på efter-middagen när många kommer hem från jobbet. Om vi i stället startar diskmaskinen lite senare på kvällen eller duschar en annan tid på dygnet kan vi få ned elanvändningen när effekttopparna är som störst. Enligt Svenska kraftnät minskar risken för frånkoppling av el till en femtedel, om vi flyttar användningen med två procent från tidpunkt när användningen är som störst till mindre belastade tidpunkter. Lyckas vi med det får vi ett robustare elsystem och elen räcker till fler.


Vad drar mest el i hemmet?

Det du bland annat kan se upp med är:

  • Uppvärmning
  • Varmvatten
  • Torktumlare
  • Torkskåp
  • Elvärmd handdukstork (komfort)
  • Golvvärme (komfort)

Hur länge kan en frånkoppling vara?

Det går inte att svara på exakt. Det beror på den specifika situation som vi har vid tillfället i Sverige och Europa. I de simuleringar som Svenska kraftnät gjort ser de att det kan handla om ett par timmar. Men de kan inte idag säga hur lång en frånkoppling skulle kunna bli. Om elen behöver stängas av kan frånkopplingen roteras efter en begränsad tid, så inte en enskild användare drabbas för hårt.

Du kan prenumerera på Sveriges energiläge via Energimyndighetens webbsida och få uppdaterad information regelbundet. Länk till annan webbplats.