Kommunens hållbarhetsstrategier 2022-2035

I slutet av 2022 tog kommunfullmäktige beslut om Tranås kommuns hållbarhetsstrategier. Tillsammans ligger strategierna till grund för det sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsarbetet i ett längre perspektiv.

Social hållbarhet

Den här strategin ska bidra till en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och utgår från alla människors lika värde där utbildning, arbete, inkomst och kreativitet påverkar invånarnas välmående och är en förutsättning för en växande kommun.

Strategin ligger till grund för att engagera medborgare, förtroendevalda och medarbetare i Tranås kommun och inspirera andra aktörer i samhället såsom näringslivet och civilsamhället till samverkan, dialog och innovation för ett socialt hållbart Tranås kommun.

Den omfattar både kommunkoncernen och Tranås kommun som geografiskt område och bygger på de globala målen för hållbar utveckling, de nationella folkhälsomålen och Tranås kommuns Vision 2040.

Strategin relaterar till översiktsplanen och regionala handlingsplaner. Den bidrar också till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) övergripande mål, ett hållbart, attraktivt och tillgängligt län 2035.

Strategin för social hållbarhet gäller för åren 2022 - 2035 och ersätter tidigare folkhälso-, tillgänglighets- och integrationspolitiska program.

Här kan du läsa Strategin för Social hållbarhet i sin helhet

Ekologisk hållbarhet

Tranås kommunvision till 2040 är att bli en hållbar kommun som växer på ett hållbart sätt i balans med våra naturtillgångar. Tranås kommun har därför tagit fram denna strategi som ska styra och samordna kommunens långsiktiga arbete inom ekologisk hållbarhet.

Den omfattar både kommunkoncernen och Tranås kommun som geografiskt område och bygger på de globala målen för hållbar utveckling, de nationella miljömålen och Tranås kommuns Vision 2040.

Strategin relaterar till översiktsplanen och de regionala miljömålen samt länets klimat- och energistrategi.

Tranås kommun har full rådighet över kommunkoncernens verksamhet och kan via en ekologisk hållbarhetsstrategi driva arbetet framåt på flera sätt för att uppnå de mål som gäller kommunkoncernen.

Med strategin som grund möjliggörs en samsyn hos kommun, företag, organisationer, föreningar och privatpersoner kring de utmaningar som finns inom miljöområdet i Tranås kommun.

Strategin för ekologisk hållbarhet gäller för åren 2022 - 2035 och ersätter tidigare miljöprogram ”Färdplan för miljömålsarbetet i Tranås kommun” som togs fram 2013.

Här kan du läsa Strategin för Ekologisk hållbarhet i sin helhet

Ekonomisk hållbarhet

Sedan tidigare finns det styrande dokumentet för ekonomisk hållbarhet, Inriktning för tillväxt. Det dokumentet har koppling till både social och ekologisk hållbarhet där samverkan är en viktig försättning för att nå ett hållbart Tranås kommun år 2035.

Här kan du läsa strategin Inrikting för tillväxt i sin helhet