Förorenade områden

Sverige har idag cirka 80 000 identifierade områden som är, eller misstänks vara, förorenade med miljögifter. Cirka 300 av dessa finns i Tranås kommun.

Områden klassas som förorenade när halten av ett ämne, en förorening, är så hög att den riskerar att skada människors hälsa eller vår miljö. Föroreningen kan finnas i mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnad, anläggning eller deponi.

Ett förorenat område kan ofta utgöra ett större hot för omgivningen än vad pågående miljöfarliga verksamheter gör. Föroreningarna är ofta lämningar efter gamla industrier, verksamheter och deponier.

Anmäl en upptäckt förorening

Den som äger eller brukar en fastighet ska omgående underrätta tillsuýnsmyndigheten (bygg- och miljöförvaltningen) om man upptäcker en förorening som kan medföra skada eller problem för människors hälsa eller miljön. Begreppet "den som äger eller brukar en fastighet" omfattar också exploatörer och andra tillfälliga nyttjare.

Använd blanketten som finns längre ner på sidan.

Anmäl sanering

Enligt 28 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att påbörja en efterbehandlingsåtgärd utan att ha gjort en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen. Det gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och om risken inte bedöms som ringa. Anmälan ska göras i god tid (normalt sex veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas. Då tar vi ett förenklat beslut kring vad som ska göras.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Det kan till exempel gälla hur förorenade massor kommer att förvaras, transporteras och behandlas eller tas om hand och vilka skyddsåtgärder som planeras för att undvika spridning av farliga ämnen i samband med saneringen.

Använd blanketten som finns längre ner på sidan.

Ansvarig för utredning och efterbehandling

I första hand är det den som har orsakat föroreningen som ska undersöka och bekosta åtgärder för efterbehandling. I en del fall är det fastighetsägaren eller en exploatör som har ansvaret.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: