Offentliga lokaler

Offentliga lokaler ska ha en bra inomhusmiljö och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. Den som driver verksamheten och den som äger lokalerna ska arbeta för att upprätthålla en god inomhusmiljö och ha rutiner för att motverka risker i verksamheten. Det handlar exempelvis om ventilation, buller och fukt

Fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar

Den som driver verksamheten och den som äger lokalerna har ett delat ansvar att upprätthålla en god inomhusmiljö och motverka risker i verksamheten. Båda behöver därför ha rutiner för detta, där fördelningen av ansvaret dem emellan framgår. Det kan handla om att kontrollera varmvattentemperaturen för att förebygga risken för bakterien Legionella, mäta radon och att förvara farliga kemikalier svåråtkomliga för barn.

Tillsyn

Bygg- och miljöförvaltningen gör tillsynsbesök på offentliga lokaler. Vid inspektionerna kontrollerar vi inomhusmiljön och rutiner för egenkontroll.

Anmälningsplikt för förskola och skola

Enligt miljöbalken gäller anmälningsplikt för att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola och resurscenter. Vid anmälan kontrollerar vi att lokalerna är väl anpassade för verksamheten.

Använd blanketten Anmälan om undervisningsverksamhet. Lämna den ifyllda blanketten till bygg- och miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

Du som är fastighetsägare ska systematiskt planera och kontrollera din verksamhet i förebyggande syfte, för att undvika hälsoproblem och skador på miljön. Detta gör du genom egenkontroll. Egenkontroll är ett system för fastighetsägaren att följa miljölagstiftningen.

Egenkontroll gör du enklast genom tre steg:

 1. Skaffa kunskap, så att du kan bedöma vilka risker som finns.
  Vilken kontroll utifrån miljö- och hälsoaspekter behövs i ditt fastighetsbestånd? Exempel på områden som kan vara en risk i boendemiljön är luftkvalitet, buller, skadedjur, radon och temperatur. Områdena kan kontrolleras genom mätningar eller andra undersökningar.

 2. Arbeta fram rutiner.
  Ta fram rutiner för varje område som du ringat in som en risk. En bra rutin besvarar följande frågor: Vad ska göras? Vem ska göra det? Hur ska arbetet utföras? Hur ska det dokumenteras? Skriv ner dina rutiner, så att egenkontrollsarbetet blir en kunskapsbas för dem som arbetar inom fastighetsbolaget.

 3. Utvärdera och förbättra.
  Gör en större genomgång av egenkontrollen minst en gång varje år. Ställ dig följande frågor vid genomgången:
  • Vilka rutiner finns?
  • Vem har ansvaret för rutinerna?
  • Används rutinerna?
  • Fungerar rutinerna?
  • Vad har rutinerna gett för resultat?

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: