Sanering av PCB

PCB står för polyklorerade bifenyler och är ett samlingsnamn för flera olika typer av miljö- och hälsoskadliga organiska föreningar. När väl PCB kommer ut i naturen är det svårt att få bort. Därför krävs det att spridningen stoppas vid källan.

PCB användes inom byggsektorn under 50-, 60-, och 70-talet. Sedan 2007 gäller en förordning som ställer krav på inventering och sanering av PCB i byggnader. En- och tvåbostadshus är undantagna.

Åtgärder för fastighetsägare

Om du äger en fastighet som är uppförd under 1956—1973 och som inte är ett en- eller tvåbostadshus ska du:

  1. Utföra inventering med nödvändiga provtagningar. Inventeringen kan genomföras på egen hand eller med hjälp av en konsult. Personen som utför provtagningarna ska ha behörighet.

  2. Redovisa inventeringen till bygg- och miljöförvaltningen. Oberoende om PCB påträffats eller inte. Vid halter som uppgår till 500 mg/kg eller mer krävs omedelbar sanering. Vid halter som medför omedelbar sanering ska en handlingsplan bifogas redovisningen. Vid lägre halter kan sanering genomföras i samband med renovering eller rivning.

  3. Sanera. Eventuellt sker samråd med bygg- och miljöförvaltningen med anledning av inventeringsresultat och handlingsplan. Vid upphandling av sanering är det viktigt att kontrollera att de personer som ska genomföra saneringen har behörighet. Saneringen ska anmälas till bygg- och miljönämnden, senast tre veckor innan saneringen påbörjas. Bygg- och miljöförvaltningen granskar och svarar på anmälan.

  4. Sammanställa slutrapport. Slutrapporten ska innehålla uppgifter om vem som utfört saneringen, saneringsmetod, sanerad mängd, hur avfallet har tagits om hand, transportdokument, kvittblivningskvitto med mera. Rapporten skickas till bygg- och miljöförvaltningen.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: