Föreningar och studieförbund

Tranås kommun har ett rikt föreningsliv och du kan skapa dig en aktiv fritid genom att vara med i någon av de föreningar som finns. Här finner du information ifall du vill gå med i en förening.

Varför bilda en förening?

Är du en del av en grupp som har ett intresse som ni utövar tillsammans? Beroende på hur stor gruppen är kan det vara en bra idé att bilda en förening. En förening bygger på att gruppen har bestämt regler och villkor för de som är medlemmar i gruppen. Föreningar bygger på demokratiska principer och den ska vara öppen för alla som vill vara med och som delar föreningens målsättning. Du behöver inte ha tillstånd för att bilda en förening, däremot krävs det ofta att föreningen har ett organisationsnummer. När föreningen har ett organisationssnummer är den en juridisk person vilket innebär att den kan ha tillgångar, skulder och teckna avtal.

Finns det redan en förening med samma syfte?

I Tranås kommun finns det drygt 177 föreningar, därför är det stor chans att föreningen du tänkt bilda redan finns. Innan du tar beslut om att bilda en förening kan du kolla i vårt föreningsregister för att se vilka föreningar som redan finns.

Till föreningsregistret Länk till annan webbplats.

Sök bidrag för förening eller studieförbund

Använd kommunens e-tjänst för att söka föreningsbidrag eller bidrag för studieförbund.

Tranås kommun ger stöd och bidrag till det lokala förenings­livet. Föreningar kan själva söka föreningsbidrag om de uppfyller de regler som kultur- och fritidsnämnden fastställt. Följande bidrag går att söka:

Aktivitetsbidrag
Föreningen får bidrag för varje deltagare som är med på en aktivitet. Aktiviteten ska anordnas av föreningen. En träff ska pågå minst 30 minuter, vara planerad och ledarledd. Deltagare ska vara medlem i föreningen. Minst 3 och max 30 deltagare i åldern 7-25 år ska delta i sammankomsten. Aktivitetsbidrag kan endast erhållas för max 3 aktiviteter/vecka för samma deltagare. En deltagare får endast räknas med en gång/dag. Ledare får räknas med vid redovisning, dock endast två ledare/tillfälle. Ledaren ska vara minst 13 år. Om två eller flera föreningar samarbetar om ett arrangemang kan endast en förening ansöka om stöd. Föreningar kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd för Sommarkul. Ovanstående regler gäller, dock ej kravet på medlemskap.

Utvecklingsbidrag
Syftet är att stimulera utveckling av nya eller befintliga verksamheter, arrangemang och aktiviteter.
Exempel på verksamheter och målgrupper som föreningar kan söka bidrag för:

 • Ökad jämställdhet
 • Ökad integration och mångfald
 • Ekonomiskt resurssvaga barn och ungdomar
 • Ökad folkhälsa för alla åldersgrupper
 • Insatser kring HBTQ-frågor
 • Nyskapande verksamhet
 • Verksamhet för personer med funktionsvariationer
 • Att behålla barn och ungdomar inom föreningslivet
 • Projekt som initieras, planeras och genomförs av, för och med unga.

Bidraget betalas ut i efterskott efter redovisning av projekt. I undantagsfall kan utbetalning ske i
förväg. Redovisning ska skickas in senast två månader efter avslutat projekt. Ansökan görs när som helst under året. Ansökan med projektbeskrivning och ekonomisk plan lämnas in i god tid. Beslut tas enligt gällande delegationsordning. Ansökan behandlas skyndsamt men i vissa fall krävs politiskt beslut beroende på det ansökta beloppets storlek och då tar behandlingen något längre tid.Föreningen kan få stöd för samma projekt max tre år i följd.

Anläggningsbidrag
Föreningar med egna anläggningar som har ungdomsverksamhet 7-20 år kan få anläggningsbidrag för driftskostnader. Innan anläggningsbidrag kan utbetalas ska kultur- och fritidsnämnden godkänna ny- eller utbyggnad. Villkor är även att anläggningen är godkänd av berörda myndigheter. För att vara en bidragsberättigad förening eller på annat sätt få stöd av Tranås kommun ska föreningen följa Tranås kommuns policykrav för att skapa trygga föreningsmiljöer.

Investeringsbidrag
Syftet är att stödja investeringar kopplat till lokaler och verksamhet som bedöms viktig för Tranås kommun. Bidrag kan utgå till större ny- eller ombyggnad av befintlig anläggning, samt inköp av större maskiner eller inventarier. Utbetalning sker efter ekonomisk redovisning då arbetet slutförts, dock senast under december det år som bidraget beviljats. Föreningen ska bedriva ungdomsverksamhet vilket redovisas genom sökt aktivitetsbidrag. Bidrag kan endast beviljas till max 30 procent av ansökt belopp.Bidrag beviljas endast utifrån faktiska kostnader. Ansökan ska innehålla:

 • projektbeskrivning och motiv till investeringen
 • ritning och/eller beskrivning
 • kostnadsberäkning med hjälp av offerter för investeringen
 • eventuella tillstånd från berörda myndigheter
 • kopia på ansökan om föreningen sökt bidrag från allmänna arvsfonden, Riksidrottförbundet eller andra bidragsgivande parter.

Lokalbidrag
Bidraget ska stödja föreningar som hyr lokal för sin verksamhet. Förening kan få lokalbidrag för hyrd lokal som används till föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 7 – 25 år. Lokalbidraget beräknas utifrån antalet medlemmar i åldern 7-25 med 60 kronor per medlem. Lokalbidraget kan vara högst 80 procent av årshyran eller högst 7 000 kronor per förening och år. Bidrag utgår inte till lokaler som kommunen redan subventionerat.

Bidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning
Bidraget är tänkt att stödja verksamhet för personer med funktionsvariationer. Betalas ut en gång per år. Föreningar ansöker om bidraget. Bidraget består av 1000 kronor plus en budgeterad summa som fördelas mellan ansökande föreningar beräknat på antal medlemmar. Kommunalt bidrag kan ges till lokalavdelning i kommunen som är ansluten till riksorganisationen. Lokalavdelningen ska ha minst tio medlemmar. Bidrag kan ges till organisation på annan ort om verksamhet bedrivs i Tranås kommun men då beräknas bidragets storlek utifrån antal deltagare i Tranås som ska vara minst tio deltagare.

Bidrag till studieförbund

Andra bidrag att söka

Förutom kommunens olika bidrag kan ideella föreningar även söka stöd hos följande:

 • RF-SISU Småland
 • Region Jönköpings län
 • Allmänna arvsfonden
 • Statens kulturråd
 • Boverket.

För att din förening enkelt ska kunna sköta administrativa uppgifter, till exempel skicka in verksamhets­berättelser, års­redovisningar och fylla i uppgifter om föreningens styrelse, har kommunen en e‑tjänst för förenings­administration. För att använda e‑tjänsten krävs det att du är inloggad och har ett konto. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen om du saknar användarnamn och lösenord.

E-tjänst för förenings­administration

Hantera administrativa uppgifter för din förening med hjälp av kommunens e-tjänst.

Ett studieförbund är en organisation som arbetar för att öka folkbildningen genom att anordna kurser, evenemang och studiecirklar. Kommunen har en pott på 489 000 kronor att fördela mellan studieförbunden. Kommunbidraget fördelas enligt följande:

 • Basbidrag — fördelas till studieförbunden med 70 procent av föregående års totala kommunbidrag.
 • Volymbidrag — fördelas till studie­förbunden utifrån föregående års verksamhet räknat i studietimmar. Utgör 15 procent av bidraget.
 • Målgruppsrelaterat bidrag — fördelas till studie­förbunden utifrån föregående års verksamhet tillsammans med särskilt prioriterade grupper.
  Utgör 15 procent av bidraget.

Syftet med kommunens stöd är att:
- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
- Bidra till att bredda intresset för samt öka delaktigheten i kulturlivet

Hur söker jag bidrag för mitt studieförbund?

För att söka bidrag för studie­förbund krävs det att du skickar in:

 • verksamhetsberättelse
 • revisionsrapport
 • balans- och resultatrapport
 • kommunsammandrag.

Ansöka via vår e-tjänst. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få ett användarnamn och lösenord.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

E-post: kultur-fritid@tranas.se
Telefon: 0140-686 97

Adress
Storgatan 54
573 32 Tranås

Senast publicerad: