Skolskjuts

Tranås kommun anordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan, anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan som har lång eller olämplig väg till skolan. Om vårdnadshavarna väljer en annan kommunal skola eller en fristående skola för eleven är kommunen inte skyldig att anordna skolskjuts.

Vem får åka skolskjuts?

Elever som behöver skolskjuts på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, växelvis boende, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet kan få det kostnadsfritt genom kommunen. Rätten till skolskjuts gäller endast mellan hemmet och den skolan som kommunen erbjuder som förstahandsplacering. Ingen skolskjuts sker inom tätort, förutom vid särskilda skäl.

Med begreppet ”färdväg” menas den kortaste möjliga gång- eller cykelväg som är rimlig att använda och som är framkomlig hela året.

Avstånd för att ha rätt till skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskolan har rätt till skolskjuts om den närmaste vägen mellan skolan och hemmet är minst:

  • 2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1–3
  • 4 km för elever i årskurs 4–6
  • 5 km för elever i årskurs 7–9.

Skolskjuts för barn som går på fritidshem

Rätten till skolskjuts gäller endast till och från skolan. Om ditt barn går på fritids innan eller efter skoltid måste du själv lämna och/eller hämta barnet.

Ansök om skolskjuts

Här kan du ansöka om ditt barn behöver skolskjuts inom Tranås kommun.

Om något händer som påverkar ert behov av skolskjuts, till exempel att eleven byter skola eller flyttar och byter folkbokföringsadress, ska du meddela kommunen. Ansök om skolskjuts via vår e-tjänst på nytt, utifrån de nya förutsättningarna.

Meddela förändringar i schema vid växelvis boende, eller av annan anledning, senast en månad innan förändringen sker.

Kommunens skolskjutsplanering utgår från längden på elevens skolväg. Om du anser att planeringen är felaktig kan du ansöka om skolskjuts och förklara de omständigheter som gäller för ditt barn.

Kommunens handläggare tar emot ansökan och fattar beslut. Beslutet skickas hem till dig. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga inom tre veckor. Det framgår av beslutet hur du gör för att överklaga.

Om du väljer en annan skola för ditt barn än den som kommunen har anvisat, är kommunen inte skyldig att anordna skolskjuts. Kommunen kan dock bevilja skolskjuts ändå, om eleven uppfyller kraven för skolskjuts och det kan anordnas utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen, det vill säga utan att det kostar något extra.

Om du har valt en skola som ligger utanför Tranås kommun har eleven inte rätt till skolskjuts.

Som vårdnadshavare till grundskoleelever med beviljad skolskjuts kan du hitta information på Tranås kommuns portal Ombord Skolskjuts. Du måste logga in för att kunna ta del av informationen. Du loggar in med ditt Bank-ID.

Ombord Skolskjuts Länk till annan webbplats.

Tranås kommun kan bevilja skolskjuts för en elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare om eleven:

  • går på skolan som kommunen har anvisat
  • bor lika mycket hos båda föräldrarna
  • något av kraven för skolskjuts är uppfyllt.

Vid växelvis boende bedöms rätten till skolskjuts från båda bostadsadresserna separat. Om eleven bor växelvis i en annan kommun, har eleven inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen. Tranås kommun har inte heller någon skyldighet att hämta eller lämna eleven vid kommungränsen.

Ett barn med en varaktig funktionsnedsättning, som påverkar möjligheten att ta sig till skolan, kan ha rätt till skolskjuts. Bifoga relevant underlag tillsammans med din ansökan, till exempel ett medicinskt utlåtande från läkare. Intyget ska styrka varaktighet och behov av skolskjuts. En funktionsnedsättning som varar mer än 12 veckor kan anses varaktig.

Om du ansöker om skolskjuts på grund av särskilda skäl, ska du bifoga ett läkarintyg som bekräftar behovet av skolskjuts. Bifoga intyget i din ansökan.

Elever som går i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, autismgruppen eller resursgruppen behöver inte ansöka om skolskjuts.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att avboka skolskjutsen om ditt barn är sjuk, ledig eller inte ska åka med av någon annan anledning. Anmäl direkt till bussbolaget i så god tid som möjligt, men senast 30 minuter före beräknad resa. Om du inte avbokar i tid tar kommunen ut en avgift på 200 kronor för varje gång som skolskjutsen inte använts.

En elev som har skadat sig, till exempel brutit benet, och därför inte kan ta sig till skolan under en period, kan få taxi till skolan. Skicka olycksfallsanmälan och läkarintyg till kommunens försäkringsbolag, som beslutar om skolskjuts vid olycksfall. Kontakta ditt eget försäkringsbolag om fallet inte täcks av kommunens försäkring.

Kommunens barn- och elevförsäkring

Skolskjutsen sker med taxi, minibuss eller buss av ett upphandlat bolag.

Självskjuts

Kommunen kan ingå särskilda avtal för självskjuts när någon annan form av skolskjuts inte är möjlig eller lämplig. Självskjuts innebär att vårdnadshavaren tar över ansvaret för den dagliga skolskjutsen.

På- och avstigningsplats

Elever som får skolskjuts kan bli hänvisade till en busshållplats eller uppsamlingsplats för på- och avstigning. Avståndet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen ska inte vara mer än:

  • 1 kilometer för elever i förskoleklass och årskurs 1–3
  • 2 kilometer för elever i årskurs 4–9.

För elever på gymnasiet anordnas ingen särskild skolskjuts, med undantag för den anpassade gymnasieskolans individuella program. Elever som bor minst 6 kilometer från skolan får färdbevis som gäller på den ordinarie länstrafiken. Busskort delas ut den första skoldagen, eller så skickas det hem till dig direkt från länstrafiken. Du behöver inte ansöka.

Resebidrag och inackorderingstillägg

Du kan söka resebidrag om du har mer än 6 kilometer mellan hemmet och skolan och det saknas kollektivtrafik på sträckan, eller om du bor långt från hållplatsen.

Inackorderingstillägg kan du söka om skolan ligger så långt från hemmet att du inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag.

Om resebidrag och inackorderingstillägg på Holavedsgymnasiets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Adminstratör

Frida Söderström
Telefon: 0140-683 44
E-post: frida.soderstrom@tranas.se

Skolresor för gymnasieelever

Tomas Svensson, Holavedsgymnasiet
Telefon: 0140-685 02
E-post: tomas.svensson@tranas.se

Senast publicerad: