Skolval inför årskurs 7

Du som har barn som ska börja årskurs 7 läsår 2024/2025 ska göra ett skolval i kommunens e-tjänst. Skolvalet är öppet från den 27 december till och med den 16 januari, och gäller för barn som är folkbokförda i Tranås kommun.

I e-tjänsten väljer du tre skolor och rangordnar dem utifrån vilken du helst önskar till ditt barn.

Huvudprincipen i våra kommunala skolor är att en elev ska placeras på den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Vid placering utgår vi från den rangordning som angetts i ansökan. Om det är fler sökande än det finns platser på en skola tillämpas en prioritetsordning. Kommunen får frångå vårdnadshavares önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Om inget önskemål görs i e-tjänsten eller om vårdnadshavare inte är överens, får eleven en placering på närmsta kommunala skola med ledig plats.

Varför ska jag som vårdnadshavare göra ett skolval?

Det är reglerat i skollagen att vårdnadshavare ska ges möjlighet till ett skolval inför att ditt barn börjar i årskurs 7.

Hur gör jag ett skolval?

Skolval till årskurs 7 görs via kommunens e-tjänst. För att logga in behövs Bank-ID. Om du inte har Bank-ID kontakta oss via e-post: skolval@tranas.se.

När får jag besked om skolplacering?

Du kommer att få ett hemskickat placeringsbeslut under vecka 6-7.

Vad händer om jag inte gör något skolval?

Om du inte gör något skolval kommer ditt barn att placeras på närmsta kommunala skolan med ledig plats.

Vad händer om vi vårdnadshavare inte är överens eller om bara den ena har gjort ett val?

För att önskemålen ska vara giltiga måste båda vårdnadshavarna göra ett val i E-tjänsten. Om bara en vårdnadshavare gör ett val eller om vårdnadshavarna gör olika val kommer önskemålen anses vara ogiltiga och kommunen hanterar det som att inget val har gjorts.

Kan jag ändra mitt skolval?

Kontakta oss via e-post: skolval@tranas.se.

Vad händer om jag inte har gjort ett val och e-tjänsten har stängt?

Skolvalet kan endast göras under den period e-tjänten är öppen. Om du inte gör något val kommer ditt barn att tilldelas plats på en skola som har lediga platser efter att alla andra barn, vars vårdnadshavare har gjort ett val, har placerat.

Vilken prioritetsordning har kommunen vid skolval?

När kommunen inte kan tillgodose vårdnadshavarens önskemål om skola tillämpas följande prioritetsordning. Prioritetsordningen används när det finns fler sökande än platser.

1. Elev med skyddade personuppgifter

2. Elev kopplad till förberedelseklass placeras på Ängarydsskolan

3. Närhetsprincipen
Närhetsprincipen betyder att elever har rätt till en plats i en skola som ligger nära hemmet, men det betyder inte alltid att eleven får en plats i den skola som ligger allra närmast om det finns flera skolor i närheten.

4. Avstånd till önskad skola från elevens folkbokföringsadress

5. Lottning

Kontakt

Administratör

Frida Söderström
Telefon: 0140-683 44
E-post: frida.soderstrom@tranas.se

Senast publicerad: