Avfallsslag

Vissa typer av avfall har särskilda leveranskrav. Läs om vad som gäller för olika typer av avfall och hur det ska hanteras för att vi ska kunna ta emot det på Norraby återvinningscentral.

Vad gäller för olika typer av avfall?

Hantering och leveranskrav för olika typer av avfall

Material

Behandling

Övrigt

Asbest

Deponering

Exempel: Eternit från rivnings- och saneringsarbeten.

Leveranskrav: Se nedan.

Asfalt

Krossning

Leveranskrav: Fritt från stenkolstjära (intyg ska lämnas).

För intyg, se ”Dokument” nedan.

Aska-slam

Deponering

Från biobränsleanläggning.

Bottenaska

och flygaska

Konstruktionsmaterial

Från biobränsleanläggning.

Betongfraktioner<

Krossning

<30x30x40

Leveranskrav: Fritt från armeringsjärn.

Betongfraktioner>

Krossning

Block >30x30x40

Sorterat brännbart verksamhetsavfall

Förbränning med energiutvinning.

Leveranskrav: Avfallet ska vara utsorterat i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4).

Osorterat verksamhetsavfall


Deponering, materialåtervinning, energiutvinning efter sortering.

Exempel: Blandat avfall, industri- och byggdnadsavfall.

Deponiavfall

Deponering

Exempel: Isolering, planglas.

Leveranskrav: Allt avfall som deponeras ska vara karakteriserat. Avfallet får inte innehålla: Farligt avfall, brännbart material eller elektriska och batteridrivna produkter.

Gips

Återvinning - cementindustrin

Gips är obrännbart material och ska aldrig läggas tillsammans med brännbart avfall. Läs mer nedan.

El- och elektronikavfall

(EEA)

Skickas vidare till godkänd förbehandlare.

Exempel: Installerad uttrustning för värmning, kylning och ventilation av byggnader. Övrig information, se nedan.

Förpackningar av papper, plast, metall, glas

Materialåtervinning

Leveranskrav: Tomma, rena, torra

Kontorspapper

Materialåtervinning

Leveranskrav: Kontorspapper som är fritt från notis/post-it lappar, kuvert, plastat papper som omslag för kopieringspapper.

Kyldiskar

Skickas vidare till godkänd förbehandlare.


Metallskrot

Metallåtervinning

Leveranskrav: Avfallet får ej innehålla farligt avfall, batteridrivna, elektriska och elektroniska produkter.

Mjukplast

Plaståtervinning

Ex: sträck- och krympfilm och frigolit.

Grus- och Schaktmassor för sluttäckning

Konstruktionsmaterial

Leveranskrav: Massor klassade enligt KM (Känslig markanvändning)

Grönris

Kompostering på Norraby eller energiutvinning


Träavfall

Flisning, därefter energiutvinning

Leveranskrav: Avfallet får ej innehålla impregnerat trä, papp, plast, tegel, skrot.

Träavfall, grovt

Krossning, energiutvinning

Exempel: Stubbar, grövre stammar, kabeltrummor.

Fönsterbågar med glas

Glaset krossas träramen går till energiutvinning.


Wellpapp

Materialåtervinning

Leveranskrav: Rent och torrt material, ihopvikta kartonger.

Leveranskrav och övrig information

Asbest

Asbest ska hanteras enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS: 1986:22 samt Statens Naturvårdsverk, Allmänna Råd 87:3. Kraven innebär i korthet att avfallet ska vara väl emballerat och tydligt märk. Transportören ska informeras om innehållet och lossning ska ske enligt maskinförarens anvisningar. Avlämnarintyg krävs.

  • Personalen på Norraby återvinningscentral ska kontaktas i god tid före leverans. Vid ankomst ska avfallslämnaren anmäla att leveransen innehåller asbesthaltigt material.
  • Om avfallet inte är behandlat och förpackat på korrekt sätt kan personalen inte ta emot det.

Avlämnarintyg för asbest

Asfalt

På Norraby avfallsstation tar vi inte emot asfalt innehållande stenkolstjära som klassas som farligt avfall enligt avfallsförordningen SFS 2020:614. För att lämna asfalt på Norraby avfallsstation krävs intyg som styrker att asfalten inte innehåller stenkolstjära. Personalen utför stickkontroller och kan därmed neka avlämnig.

Avlämnarintyg asfalt utan stenkolstjära Pdf, 128.1 kB.

Gips

Vid rivning av hus eller ombyggnation finns stora mängder gips i avfallet. Gips är obrännbart material (det innehåller bland annat kalcium och svavel) och ska aldrig läggas tillsammans med brännbart avfall. Även en träregel som inte rensats från allt gips ska läggas i container för deponering.

El- och elektronikavfall

Elavfall kräver avlämnarintyg från El-kretsen. Du ska också registrera avfallet i Naturvårdsverkets avfallsregister innan transport. El- och elektronikavfall med producentansvar kan lämnas utan avgift.

Avlämnarintyg för elavfall

Kontakt

Avfallsavdelningen

E-post: avfall@tranas.se

Avfallschef
Telefon: 0140-683 54

Hämtning av farligt avfall

JRAB
Telefon: 0140-187 90

Tekniska Verken
Telefon: 013-20 90 40

Norraby återvinningscentral

E-post: avc@tranas.se
Telefon: 070-690 18 53
Adress: Svampgatan 4

Senast publicerad: