Frågor och svar Norraby Fyra

På den här sidan har vi samlat en rad frågor och svar som du som tomtintressent kan ha nytta av.

Andra kostnader som tillkommer är tex. nybyggnadskarta, utsättning av byggnad, anslutning av vatten, avlopp, el, och fiber. Kostnaderna debiteras av respektive huvudman och bekostas av dig som köpare. Dessutom måste du söka lagfart och bygglov samt betala de avgifter som uppkommer för ansökningarna. Som tomtköpare är det ditt ansvar att undersöka vilka kostnader som tillkommer och vad som gäller. I kontaktrutan längst ner på sidan finns kontaktinformation till ansvarig avdelning.

Träd är nedtagna, undervegetation finns kvar. Se dokument geoteknisk utredning

Huset ska vara ett enfamiljsbostadshus avsett för permanent bruk som stämmer överens med detaljplanens bestämmelser.

Som köpare ska du söka lagfart så snart köpeskillingen för tomten är betald, detta gör du hos Lantmäteriet. Läs mer om lagfart på Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Så snart ni erhållit startbesked kan ni börja bygga. Innan dess måste ni erhållit underskrivet köpebrev från kommunen. Startbesked är ett beslut där bygg- och miljönämnden ger tillåtelse att börja bygga.
Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för information.

Byggnad ska uppföras inom 24 månader efter att köpeskilling erlagts och slutbesked erhållits.

När byggnaden är klar anmäler du detta till kommunen. Byggnaden får tas i bruk när du erhållit ett slutbesked från kommunen.

En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i amband med ny- eller ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov.
Till kartor och mättjänster för att läsa mer om nybyggnadskarta


Närmaste förskola Kungsparken finns på Fredsgatan, ungefär 2 kilometer från området och ett stenkast från förskolan ligger grundskola Norrskolan. Kommunen har tagit fram detaljplan för ny skola i intilliggande bostadsområde Granelund, för tillfället är intentionen att skolan ska vara klar 2025.


Det finns inga anordnade badplatser i området men de allmänna strandskyddsbestämmelserna säkerställer bad på flertalet ställen.


För tillfället finns inga planer på båthamn i området. Näckströmshamnen ligger cirka 1,5 kilometer från området och Tranås hamn cirka 2 kilometer från området.


Det är förberett för ett bevattningssystem med sjövatten från sjön Sommen. En anslutningspunkt finns för vardera fastighet. För att färdigställa bevattningssystemet får de blivande fastighetsägarena anlägga pumpanläggning vid sjön på kommunens fastighet och ansöka hos lantmäterimyndigheten om gemensamhetsanläggning.

Området Granelund som ligger intill Norraby Fyra kommer att utvecklas till ett nytt bostadsområde där skolan får en central placering. Kommunens återvinningscentral och deponi finns i områdets närhet. Deponin ska täckas och återvinningscentralen flyttas till mera lämpligt placering. Avsikten är att deponiområdet ska omvandlas till rekreationsområde, tidplanen för detta är i nuläget 2030.


Köparen får inte utan Tranås kommuns skriftliga medgivande överlåta tomten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Denna skyldighet anses fullgjord när köparens slutbesked om att byggnation får tas i bruk erhållits.

Husets sockelhöjd ska anpassas till gatan så att du får en tillgänglighetsanpassad gångväg mellan väg och
husets entré. Det ska finnas avrinning från huset som anpassas efter tomtens förutsättningar och kringliggande mark.

För att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och/eller avlopp är första steget att fylla i en servisanmälan.
Läs mer om hur du går tillväga på VA- och avfallsavdelningen

Kontakta Tranås Energi för mer information om att ansluta din fastighet.
Läs mer på Tranås Energis hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se

Tillväxtavdelningen

E-post: tomt@tranas.se

VA- och avfallsavdelningen

E-post: vaavfall@tranas.se


Senast publicerad: