Slamtömning

Du som har enskilt avlopp måste få din brunn eller tank tömd minst en gång per år. Om anläggningen inte används så mycket kan du ansöka om att få tömning mer sällan.

För att ditt enskilda avlopp ska fungera behöver din trekammarbrunn tömmas regelbundet. I Tranås kommun är det JRAB som tömmer slambrunnar på uppdrag av Avfallsavdelningen.

Slamavvattning

Slamtömning av trekammarbrunnar sker i första hand med slamavvattningsbil. Det innebär att slammet avskiljs och vattenfasen leds tillbaka till slambrunnen. Slamavvattningen skapar bra förutsättningar för ditt avlopp eftersom mikrofloran i din slambrunn behålls. Det minskar också transporterna.

Slamtankar och kretsloppsanpassade avlopp töms helt vid varje tömning.

Frågor och svar om slamavvattning

Tömningsintervall

Slamavskiljare med ansluten vattentoalett ska tömmas minst en gång per år vid permanentboende och vartannat år vid fritidsboende. Om bara bad-, disk- och tvättvatten är anslutet är tömningsintervallet istället minst en gång vartannat år respektive vart fjärde år. Anläggningen ska tömmas med tätare intervall om det behövs för att den ska fungera bra.

Om du har en anläggning som inte används så mycket kan du ansöka om att få förlängt tömningsintervall.

Förlängt tömningsintervall Pdf, 216.1 kB.

Akut eller extra slamtömning

Kontakta kundservice hos Tranås Energi om du behöver extra eller akut tömning av din brunn eller tank.

Bomkörning

Om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat blir det en bomkörning. Orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på betonglock, hinder på vägen, brunnslocket är blockerat eller för lång slangdragning. En bomkörning kostar fastighetsägaren 514 kronor inklusive moms.

Checklista: Att tänka på inför slamtömning

Brunnen ska ha lock för att förhindra att exempelvis barn eller djur trillar ner i den. Betonglock är ett säkert alternativ men även plastlock som är barnsäkrat med lås eller liknande, fungerar bra.

En person som jobbar med slamtömning öppnar i snitt 10 brunnar per dag och ett brunnslock i betong väger kring 70 kg. För att underlätta för oss kan du kontrollera att locket till din brunn:

 • är helt
 • har minst ett handtag – gärna två
 • är högst 90 centimeter i diameter.

Nya betonglock med handtag eller lösa handtag som monteras på ditt gamla lock, kan du köpa hos en cementvaruhandlare. Alternativt kan du byta ut betonglocket mot ett plastlock.

Handtag på brunnslocket hjälper

Handtag på brunnslocket gör att locket lättare kan dras av och ger en bättre arbetsställning. När det finns handtag på betonglocket kan en hävstång användas, till exempel en lång träregel. I stället för att dra 70 kg, drar slamtömmaren 20–25 kg med hjälp av hävstången.

Stora lock

Har du ett stort lock, över 90 centimeter i diameter, kan du byta ut det mot ett ”lock i locket”, det vill säga ett större lock med hål i. Över hålet läggs ett mindre lock med handtag.

Se till att det finns en plats där slambilen kan parkera. Tänk på att:

 • Avståndet från uppställningsplatsen till brunnen ska vara så kort som möjligt. Avstånd över 10 meter ger en högre avgift.
 • Om avståndet till brunnen är mer än 40 meter behövs två bilar för att tömma din brunn, vilket fördubblar hämtningsavgiften.
 • Undvika trafikerade vägar som uppställningsplats för slambilen.

Plan väg till slambrunnen

Om brunnen är djup och ligger på lägre nivå än uppställningsplatsen, gör nivåskillnaden att sugkraften försämras och slamtömningen tar längre tid.

Att dra slang är tungt. Särskilt om marken lutar och är ojämn. Diskutera gärna med oss om vilka möjligheter som finns att förkorta din slangdragningsväg.

 • Håll vägen där slangen ska dras fri från hinder, till exempel staket, stängsel, djur, murar eller planteringar.
 • Röj växtlighet längs med vägen fram till och runt brunnen.
 • Vintertid ska slangdragningsvägen vara fri från snö och sandad.

Se till att din anläggning är väl synlig. När du får aviseringen för slamtömningen, tänk på att:

 • Ta bort eventuella krukor eller andra saker från locket.
 • Kontrollera att locket ligger över marknivån så att det kan dras av brunnen utan att behöva lyftas.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att anläggningen är i bra skick och fungerar. Kontrollera din avloppsanläggning med jämna mellanrum så förlänger du anläggningens livslängd.

Vid mycket slam kan brunnen behöva tömmas med tätare intervall. Om slam följer med ut i infiltrationen eller markbädden finns en risk att den sätts igen och måste göras om.

Slamavskiljare

Den vanligaste slamavskiljaren är den så kallade trekammarbrunnen, som består av tre kammare. Numera finns slamavskiljare som är utformade på andra sätt, men med motsvarande eller bättre funktion.

Fördelningsbrunn

En fördelningsbrunn fördelar avloppsvattnet jämnt från slamavskiljaren till de ledningar som sprider ut vattnet i infiltrationsbädden/markbädd. Vattnet i fördelningsbrunnen ska vara klart, det vill säga att det ska inte finnas rester av slam. Slam i fördelningsbrunnen kan gå ut i efterföljande reningssteg och sätta igen det.

Kontrollera några gånger per år

 • Öppna slamavskiljaren/trekammarbrunnen och kontrollera vattennivån i brunnen. Nivån ska vara i underkant på utloppet.
 • Kontrollera även tjockleken på slamkakan i slamavskiljaren, det vill säga det slam som ligger på ytan. Slamkakan ska vara högst 2 decimeter tjock.
 • Kontrollera att det finns ett helt T-rör på utgående ledning.
 • Om det finns synlig fördelningsbrunn, öppna den och kontrollera att nivån är rätt, i underkant på utloppen. Kontrollera även att det inte finns något slam i fördelningsbrunnen. Om fördelningsbrunn saknas är ditt avlopp troligen gammalt och du bör fundera på att anlägga ett nytt.
 • Kontrollera att inga rötter har trängt in i brunnen.

Kontrollera en gång per år direkt efter slamtömning

 • Öppna brunnen och kolla att den ser tät ut, det vill säga att inget vatten läcker in.
 • Kontrollera att ytter- och mellanväggar ser hela ut.

När behöver slamavskiljaren förbättras?

 • Om slamavskiljaren saknar T-rör eller om T-röret är trasigt.
 • Om rötter växer in mellan ringarna eller vatten utifrån tränger in (som ej är avloppsvatten).
 • Om mellanväggarna i slamavskiljaren är dåliga eller sönder, vilket kan medföra att slamavskiljaren behöver bytas ut helt om väggarna inte går att återställa.
 • Om vattennivån i slamavskiljaren står över nederkanten av utloppet. Då har den efterföljande reningen satt igen.
 • Om vattennivån står under utloppet. Då finns sannolikt en läcka som behöver tätas.
 • Om den saknar dokumentation, t.ex. ett typgodkännande, som visar att den är godkänd för sitt ändamål.

 

Kontakt

Vid frågor angående ditt abonnemang, din faktura eller flyttanmälan ska du kontakta Tranås Energis kundtjänst. Frågor rörande förlängt tömningsintervall besvaras av bygg- och miljöförvaltningen.

Avfallsavdelningen

E-post: avfall@tranas.se

Avfallschef
Telefon: 0140-683 54

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: