Ett rinnande duschmunstycke med rosa kakel som bakgrund.

Vatten- och avloppstaxa

Du som är ansluten till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet ska betala avgift enligt gällande vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) för Tranås kommun.

Avgifter för vatten och avlopp

Den kommunala vatten- och avloppsanläggningen finansieras av avgifter. Nivån på avgifterna uppdateras varje år och anges i VA-taxan.

Vatten- och avloppstaxan är uppdelad i en anslutningssavgift och en brukningsavgift. Anslutningsavgiften är en engångskostnad som du betalar när du upprättar en ny anslutning till kommunens ledningsnät. Brukningsavgiften består av en fast grundavgift, en kapacitetavgift för mätarkombinationen och en rörlig del som baseras på hur mycket vatten du förbrukar.

De vanligaste avgifterna

Avgifterna anges inklusive moms. Vi fakturerar brukningsavgiften månadsvis i efterskott.

Fast grundavgift per år

Den fasta grundavgiften är 2 500 kronor per år och mätställe.

Kapacitetsavgift för mätarkombinationen per år

Kapacitetsavgiften beror på antalet vattenmätare, enskilda eller parallelkopplade och dess storlek. Avgiften per uppsättning vattenmätare baseras på dess kapacitet och hur många lägenheter uppsättningen kan försörja.

Rörlig avgift per kubikmeter

En avgift per kubikmeter leverat vatten.

  • Vatten: 9,01 kronor
  • Avlopp: 14,64 kronor
  • Vatten och avlopp: 23,65 kronor

Räkneexempel VA taxa

Typhus A

Brukningsavgiften för ett typhus A är 10 397,5 kr per år.

Typhus A, avser fastighet med friliggande enbostadshus ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Fastigheten har en tomtyta på 800 m² och med en vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten har en vattenmätare av storlek Q3 4/ QN 2,5

Typhus B

Brukningsavgiften för ett typhus B är 76 800 kr per år.

Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Fastigheten har 15 lägenheter, tomtyta 800 m² och med en vattenförbrukning 2 000 m³/år. Fastigheten har 2 stycken parallellkopplade vattenmätare Q3 4/ QN 2,5.

 

Kontakt

VA- avdelningen

E-post: va@tranas.se

TF VA-chef
Telefon: 0140-683 54

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: