Avfallstaxa

Kommunens avfallshantering finansieras helt av avgifter. I avfallstaxan hittar du aktuella avgifter för olika avfallstjänster.

Avgifter för sophämtning

Den avgift du betalar för ditt abonnemang bekostar bland annat sophämtning, drift och underhåll av återvinningscentralen, miljö- och utvecklingsarbete, administration och information. Fakturering sker månadsvis.

Fast och rörlig avgift

Kostnaden för sophämtning består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften är olika beroende på om du bor i villa, lägenhet, har fritidshus eller är företagare. Den rörliga delen beror på vilken typ av abonnemang du har. I den rörliga avgiften ingår ett sopkärl på 190 eller 240 liter, där du slänger restavfall samt matavfall, och sorteringsutrustning i form av påshållare och plastpåsar för matavfall.

Exempel på avgifter

I avfallstaxan finns aktuella avgifter för kommunens olika avfallstjänster. Nedan ser du exempel på kostnaden inklusive moms för sophämtning och slamtömning för dig som äger villa eller fritidshus. För dig som bor i lägenhet ingår vanligtvis avgiften för sophämtning i hyran.

Villor

Villahushåll som har ett sopkärl på 190 liter och tömning varannan vecka betalar per år:

 • Fast avgift: 1 000 kronor
 • Rörlig avgift: 1 702 kronor
 • Total avgift: 2 702 kronor

Med ett sopkärl på 240 liter och tömning varannan vecka blir årsavgiften för villaägare:

 • Fast avgift: 1 000 kronor
 • Rörlig avgift: 2 013 kronor
 • Total avgift: 3 013 kronor

Om sopkärlet står längre än 2 meter från tomtgränsen eller innanför en dörr blir avgiften högre.

Fritidshus

För dig som har fritidshus erbjuder vi sophämtning under perioden 1 maj–30 september. Årskostnaden för sophämtning varannan vecka under sommarhalvåret, med ett sopkärl på 190 liter är:

 • Fast avgift: 570 kronor
 • Rörlig avgift: 779 kronor
 • Total avgift: 1 349 kronor

Slamtömning

Avgifter för slamtömning:

 • Hämtningsavgift för trekammarbrunn eller tank upp till 3 kubikmeter: 725 kronor
 • Tillägg om brunn eller tank är större än 3 kubikmeter: 137 kronor per kubikmeter
 • Slambehandlingsavgift: 176 kronor per kubikmeter

Regler för avfallshantering

Renhållningsordningen styr hur avfallet i Tranås kommun ska hanteras. Den består av föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan.

Föreskrifter om avfallshantering

Avfallsföreskrifterna beskriver de regler som gäller för avfallshantering i Tranås kommun. I avfallsföreskrifterna står vad som är ditt ansvar och vad som är vårt ansvar. Du kan bland annat läsa om:

 • hämtning av avfall
 • hur avfall ska sorteras
 • hur avfallsutrymmen ska vara utformade
 • hur transportvägar ska se ut.

Avfallsplan

Avfallsplanen beskriver hur vi arbetar på lång sikt för att minska mängden avfall. Den innehåller mål och åtgärder för att förebygga avfall och öka återanvändning och återvinning.

I avfallsplanen finns fyra övergripande mål:

 • Minska mängden avfall och avfallets farlighet.
 • Ta tillvara de resurser som finns i avfallet.
 • Avfall ska hanteras på ett säkert sätt.
 • Avfallshanteringen ska utgå från samhällets och kundernas behov.

Kontakt

Avfallsavdelningen

E-post: avfall@tranas.se

Avfallschef
Telefon: 0140-683 54

Senast publicerad: