Nedtagning av träd

Träd har stort värde och är viktiga inslag i stadsbilden. De ger renare luft, bidrar till biologisk mångfald och ger möjlighet till rekreation. Du som upplever att träd eller buskar som står på kommunens mark stör, kan ansöka om nedtagning av träd eller röjning av sly.

Goda skäl för att ta ned träd

Det måste finnas goda skäl för att vi ska fälla träd som står på kommunens mark. Att trädet skuggar ditt hus, står i vägen för en parabolantenn, skymmer utsikten eller att kottar och löv hamnar på din tomt är inte tillräckliga anledningar.

Ansök om trädfällning

Ansök om att ett träd som står på kommunens mark ska tas ned. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du ansöka via blanketten Ansökan om trädfällning, se nedan.

Ansök innan 15 september

Parkverksamheten fäller träd på vinterhalvåret. För att kunna utföra åtgärder under kommande vinter måste parkverksamheten få din ansökan senast 15 september.

Vad händer med ansökan?

När parkverksamheten får in ansökningar om att fälla träd, gallra, röja sly eller beskära träd och buskar bedöms varje enskilt fall för sig. Innan beslut fattas vägs allmänna intressen mot den enskildes. Bedömningen görs utifrån följande kriterier och och styrande dokument.

  • trädets betydelse för området som helhet
  • trädets placering i förhållande till tomt och övrig växtlighet i området
  • trädets kondition
  • trädets ekologiska och estetiska värden
  • Fria eller fälla 2.0
  • hur grannarna påverkas av trädet och om de är överens

Nedtagning av träd på vintern

Om din ansökan godkänns kommer personal från parkverksamheten att ta ned trädet under vinterhalvåret. Du som privatperson får själv inte fälla träd eller beskära växtlighet som står på kommunens mark.

Grenar och rötter över tomtgräns

Enligt jordabalken (3 kap 2 §) får du ta bort grenar eller rötter som växer in på din tomt. Innan du beskär trädet eller busken måste du kontakta markägaren för att ge markägaren möjlighet att åtgärda problemet. Om trädet står på kommunens mark ska du kontakta parkverksamheten.

Träd som utgör fara

Träd som utgör en fara för liv eller egendom tar parkverksamheten ned omgående. Till akuta fall och riskträd räknas:

  • träd som nyligen börjat luta och riskerar att falla
  • nedfallna träd som utgör direkt fara eller hinder
  • avbrutna grenar som riskerar att falla där människor och fordon rör sig
  • tydliga skador, spjälkning eller sprickor på aktuellt träd.

Kontakta parkverksamheten om du upptäcker ett riskträd. Ibland är det möjligt att säkra ett träd så att det kan stå kvar. Vår personal gör alltid en bedömning på plats.

Skyddade träd

Vissa träd är skyddade via detaljplan eller genom särskilt skydd enligt miljöbalken. Det gäller till exempel träd i naturreservat, biotopskydd, naturminne och Natura 2000. För dessa träd finns särskilda regler.

I detaljplaner kan det finnas särskilda bestämmelser om att vissa träd ska bevaras, oavsett om de står på privat eller kommunal mark. Kontakta parkverksamheten innan du tar ner träd på din tomt, om du är osäker på vad som gäller skyddade träd.

Kontakt

Park- och griftegårdsavdelningen

E-post: parkgriftegard@tranas.se

Enhetschef parkverksamheten
Telefon: 0140-683 51

Senast publicerad: