En stupränna mot ett brunt tegeltak.

Dagvatten

Dagvatten är regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, vägar och parkeringsplatser. I tätbebyggt område finns dagvattenbrunnar som leder bort vattnet i ledningar eller via diken. Som fastighetsägare ansvarar du för att ta hand om dagvattnet på din tomt.

I naturen tas dagvattnet upp av växter eller renas på sin väg genom marken innan det når sjöar och vattendrag. I tätbebyggt område finns inte samma möjlighet till naturlig rening. Regn- och smältvatten som rinner över asfalt och andra hårda ytor för med sig föroreningar från bland annat trafik och industrier. Föroreningarna riskerar att hamna i en sjö eller ett vattendrag och kan påverka växt- och djurlivet. Därför måste dagvattnet ledas bort på ett säkert sätt via diken eller i ledningar till reningsverket, innan det når våra vattendrag.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för dagvattnet på din tomt. Du kan antingen ta hand om dagvattnet lokalt på tomten eller leda bort det via kommunens ledningsnät.

Denna information finns även tillgänglig i tryckt form, via broschyren “Ta hand om ditt ledningsnät - För vatten och avlopp”, att hämta på Tranås Direkt eller via kontakt med VA- avdelningen.

Möjligheterna att ta hand om sitt dagvatten beror främst på vilka naturförutsättningar som finns, det vill säga hur mycket vatten marken kan ta emot och hur dagvattensystemet ser ut. Att ta hand om dagvattnet lokalt kan bli ett positivt inslag i trädgårdsmiljön samtidigt som belastningen på avloppsnätet minskar.

Led bort vattnet med ränndalsplattor

Du kan ta hand om dagvatten från taket genom att använda stuprör med utkastare och ränndalsplattor av betong. Ränndalsplattorna leder regnvattnet till en lämplig grönyta där det kan tränga ner i marken. För att inte riskera fuktskador på huskonstruktionen ska gräsmattan luta bort från huset.

Ränndalsplattor leder bort dagvatten som kommer från taket.

Led vattnet till en stenkista

Ett annat alternativ är att anlägga en stenkista bestående av sten eller makadam. Dagvattnet passerar ner genom stupröret via en renstratt och vidare i en rörledning till stenkistan.

Stenkistor kan ha begränsad livslängd. Vid större stenkistor kan det därför vara en fördel att ha en brunn med slamficka före stenkistan.

Dagvattnet kan ledas till en stenkista.

Samla vatten i regnvattenbehållare

Du kan samla regnvatten genom att låta stuprören mynna i en eller flera behållare i stället för att gå ned i avloppssystemet. Vattnet kan du sedan använda till att vattna planteringar eller andra grönytor på tomten.

En behållare som samlar upp regnvatten fylls relativt snabbt. Se därför till att vattnet kan ledas bort från husgrunden när behållaren är helt fylld.

Med en regnvattenbehållare kan du använda dagvattnet till att vattna på din tomt.

När det inte finns möjlighet att ta hand om dagvattnet lokalt på tomten, ska dagvattnet ledas till en dagvattenbrunn med sandfång. Därifrån leds vattnet med självfall vidare till kommunens dagvattenledning.

Kontakta VA- avdelningen för att ta reda på om det finns en dagvattenledning som du kan ansluta till.

Dagvattenbrunn som ansluter till den kommunala dagvattenledningen.

Att tänka på i äldre bostadsområden

Dagens ledningsnät har separata ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. I vissa bostadsområden med gammalt ledningsnät rinner dag- och spillvatten i samma ledning. Vid kraftiga regn kan dessa system få svårt att transportera bort regnvattnet tillräckligt snabbt. En plötslig överbelastning på avloppsnätet kan leda till att vatten dämmer upp i källare och orsakar översvämningar. Därför är det inte längre tillåtet att koppla dagvatten till spillvattenledningen.

Om du dränerar om din husgrund eller lägger om ledningar på tomten kan du förbereda så det blir enkelt att koppla om husets dag- och spillvattenledningar till ett system med skilda ledningar när kommunen anlägger ett sådant i gatan.

Kommunens dagvattenledningar är dimensionerade för att kunna ta emot den mängd vatten som blir vid normal nederbörd. Vid kraftiga skyfall finns risk för att ledningsnätet blir fullt, vilket kan leda till källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten. Om dagvattnet fördröjs så nära källan som möjligt minskar risken för översvämning. Du kan minska belastningen på avloppsnätet genom att ta hand om dagvattnet på din tomt.

Läs mer om hur du kan skydda dig mot översvämningar

Brunnar och spygatter

Garagenedfarter och källartrappor är känsliga platser där dagvatten kan orsaka översvämning. Här finns ofta en brunn, en så kallad spygatt, som ska leda undan dagvattnet. När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp genom spygatten. För att undvika detta kan du installera en pump och pumpa vattnet till markytan eller leda det till en stenkista. Spygatter bör inte vara anslutna till avloppsledningsnätet.

En kant längst upp och ett tak över källaringången hjälper till att minska mängden vatten som når spygatten. Se till att spygatten är fri från löv och annat skräp.

Garagenedfart med spygatt.

Dräneringsvatten avleds tillsammans med regn- och smältvatten till en dagvattenservis som ansluter till kommunens dagvattenledning. Om husets dräneringsledning är direkt ansluten till dagvattenledningen i gatan, kan vatten vid kraftiga regn dämma upp i fastighetens dräneringssystem och orsaka skador. Om husets stuprör också är kopplade till dräneringsledningen kan detta påskynda och förstärka skaderisken.

Installera dräneringspump

Du som bygger om ditt dräneringssystem bör installera en pump som lyfter dräneringsvattnet upp till marknivån, så att det sedan med självfall via en dagvattenbrunn kan rinna till kommunens ledning. Pumpning anses vara det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet. För att ytterligare skydda dig mot översvämning kan du installera en backventil efter pumpen.

VA- avdelningen ger dig gärna råd i samband med ditt dräneringsarbete och kan ge dig information om kommunens engångsbidrag för dräneringspumpanläggning.

1. Mindre hårdgjorda ytor

Om du asfalterar eller lägger plattor i trädgården får du snabbt stora mängder dagvatten vid kraftiga regn. Det innebär att dagvattnet inte har någonstans att ta vägen. Välj därför genomsläppliga material som exempelvis grus, singel, hålsten av betong, marksten med genomsläppliga fogar och rasterplattor till garageuppfart, gångar eller uteplats.

2. Försköna trädgården

Låt regnvattnet bli ett positivt inslag i trädgården där små vattenytor bryter av mot det gröna. Du kan leda det via rör eller plattor exempelvis till ett fågelbad, en liten damm eller växtbädd. Växtbäddar utformas som nedsänkta lådor där träd, örter och gräs kan planteras för att ta hand om regnvatten från tomten eller takvatten via stuprör.

3. Skörda regnvatten

Det enklaste sättet att återanvända regnvatten är att samla upp vatten från stuprör i en eller flera regnvattentunnor. Ställ en tunna vid varje utkastare. Vattnet kan sedan användas till att vattna planteringar eller andra grönytor på tomten. Sätt gärna kran på tunnan för att underlätta tömning och bevattning. Minimera drunkningsrisken för barn eller djur genom att se till att tunnan är försedd med lock eller övertäckt med någon typ av nät.

4. Bara fördelar med hållbar dagvattenhantering

Att ta hand om dagvattnet direkt på tomten är en hållbar lösning som imiterar naturens sätt att ta hand om regnvatten genom att infiltrera det i markytan eller fördröja vattenflödet från tomten. På så sätt spolas inte de föroreningar som finns i regn- och smältvatten ut med dagvattnet till sjöar och vattendrag. Både ditt och kommunens dagvattensystem blir mindre sårbart vid skyfall, vilket minskar risken för översvämningar.

5. Mer grönt på marken

Hårdgjorda ytor kan också bytas ut mot grönytor. Plantera gärna högre växter än gräs, som till exempel blommor och buskar. Lokala och inhemska sorter brukar fungera bäst.

Tranås kommun, inspirerade av Tekniska Verken i Linköping, har genomfört en satsning för att öka medvetandet om att allt som hamnar i rännstensbrunnarna rinner rakt ut i närmsta vattendrag utan att renas i reningsverket. ”Här börjar Svartån!”, ”Här börjar Lillån!” eller ”Här börjar Sommen!” står nu vid olika rännstensbrunnar och visar på hur långt som vattendragen faktiskt sträcker sig när ledningsnätet är inkluderat. Satsningen har spridit budskapet om starten på våra vattendrag i Tranås, Sommen och Gripenberg.

Med den här satsningen vill vi uppmana alla till att skydda miljön genom att exempelvis tvätta sin bil i en biltvätt istället på gatan eller garageuppfarten. Allt som tvättas av bilen, både tvättmedlen och smutsen (tungmetaller, asfaltsrester och oljor med mera), åker via rännstensbrunnarna och dagvattenledningarna rakt ut i Svartån, Lillån eller Sommen.

Du kan läsa mer om biltvättning i Tranås kommun här.

Kontakt

VA- avdelningen

E-post: va@tranas.se

Enhetschef rörnät
Telefon: 0140-688 84

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: