Pågående detaljplaner

Här kan du se vilka detaljplaner vi arbetar med just nu inom Tranås kommun.

Kartan nedan visar pågående planarbeten. Nedan kan du läsa mer om respektive detaljplan.

Just nu kan du lämna synpunkter på nedan detaljplan:

Just nu finns ingen detaljplan ute på samråd eller granskning att lämna synpunkter på.

Information om detaljplan inför antagande:

Bakgrund

Planområdet ligger cirka 3 kilometer söder om Tranås tätort och omfattar cirka 18,5 hektar.

I det nya bostadsområdet kan det bli cirka 50 villatomter och 6 områden för grupphus och flerbostadshus. Ett område är avsatt för förskola eller annan kommunal anläggning som LSS-boende. Beroende på fördelning mellan villor och grupphus kan detta område generera cirka 150 bostäder.

Detaljplanen har stöd i översiktsplanen för Tranås kommun, antagen av kommunfullmäktige 2022-06-13. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt bostadsområde, med fokus på villabebyggelse enligt ”Inriktning för tillväxt”. Området kompletteras med grupphus i olika former samt en större fastighet som tillåter kommunal verksamhet, skola eller boende. Ny bebyggelse i området ska ha fokus på äganderätter men även inblandning av övriga upplåtelseformer, storlek och prisnivåer.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har varit ute på granskning från 2024-03-12 till 2024-04-09.
Tillväxtavdelningen har sammanställt inkomna synpunkter från granskningen och upprättat ett granskningsutlåtande över de synpunkter som inkommit på planförslaget, kommenterat dessa och redovisat de ändringar som skett i planförslaget.

Detaljplanen kommer att tas upp för godkännande av Bygg- och miljönämnden 2024-05-20 för att därefter överlämnas till kommunstyrelsen för antagande 2024-06-18.

Bakgrund

Smörstorp 2:11 är en privatägd fastighet som har en areal på 3 668 kvm och ligger vid Sommen strand ungefär 4,1 km sydöst om Tranås centrum.

I detaljplanen är strandskyddet upphävt. Ändring av detaljplanen anses vara förenlig med översiktsplanen.
Ändringen av detaljplan för Smörstorp 2:11 har som syfte att kunna stycka av en bostadstomt och utöka utnyttjandegraden något.

Vid ändring av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Ändring av detaljplanen har handlagts med begränsat standardförfarande och varit föremål för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen under tiden 2024-04-04 till 2024-05-02.
Trafikverket har inget att erinra. Sakägare har tillskrivits och 4 fastighetsägare i sakägarkretsen har lämnat sitt godkännande till förslaget. Länsstyrelsen, Lantmäteriet och en fastighetsägaren i sakägarkretsen har lämnat synpunkter.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planbeskrivning och plankarta revideras.
Med anledning av de inkomna synpunkterna ändras handläggningen till standardförfarande och
Bygg- och miljönämnden har beslutat om granskning av det reviderade planförslaget.

Syfte

Ändring av detaljplan för Smörstorp 2:11 har som syfte att kunna stycka av en bostadstomt. Ett hinder för detta är den gällande planbestämmelsen ”Strandfastigheter för bostadsändamål får inte bildas med mindre yta än 2500 kvm”. Dessutom utökas utnyttjandegraden något.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har varit ute på granskning från 2024-05-21 till 2024-06-04.
Tillväxtavdelningen ska sammanställa inkomna synpunkter från granskningen och upprätta ett granskningsutlåtande över de synpunkter som inkommit på planförslaget och kommentera dessa.

Detaljplanen kommer att tas upp för beslut om antagande i Bygg- och miljönämnden 2024-06-17.

Information om pågående detaljplaner:

Bakgrund

Bygg- och miljönämnden beslutade 2023-09-25 att lämna uppdrag till tillväxtavdelningen att upprätta förslag till detaljplan för del av Ekmarksberg 1:1 (Parkgården).

Planområdet är beläget vid Östra Vägen, norr om Junkaremålsskolan, och omfattar cirka 0,4 hektar.
Detaljplaneförslaget möjliggör nya lokaler och utemiljö för Parkgårdens verksamhet med korttidsvistelse/boende och korttidstillsyn.

Detaljplanen har stöd i översiktsplanen för Tranås kommun, antagen av kommunfullmäktige 2022-06-13.
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra skola, bostäder och tillfällig vistelse med en utformning som är anpassad till platsen.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har varit ute på samråd från 2024-04-16 till 2024-05-10. Tillväxtavdelningen arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter från samrådet och revidera planförslaget. Därefter kommer detaljplanen skickas ut på granskning.

Bakgrund

Ägaren till fastigheten Falkberget 27 vill ändra gällande detaljplan för att möjliggöra bostäder. Tanken är att man omvandlar befintligt hus från 50-talet och som tidigare inrymt televerkets verksamhet till lägenheter.

Planansökan föregicks av ett sökt bygglov (BMN2021-374) där Bygg- och miljönämnden godkände att den ursprungliga byggnaden skulle innehålla bostadslägenheter vilket var en avvikelse då detaljplanen avser allmänt ändamål. I samband med beslutet om bygglov villkorades att en ny detaljplan skulle tas fram.För att säkerställa officialservitut (0687-2019/3.1), kommer också fastigheten Falkberget 15 att ingå i planområdet.

Bygg- och miljönämnden tog beslut om samråd 2023-12-18. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära risk för betydande miljöpåverkan. Planförslaget handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder på fastigheten Falkberget 27 som tidigare använts för Televerkets verksamheter.
Befintligt hus planeras att omvandlas till moderna lägenheter med balkonger och terrasser i 2 plan.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har varit ute på samråd från 2024-01-11 till 2024-02-27. Tillväxtavdelningen arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter från samrådet och revidera planförslaget. Därefter kommer detaljplanen skickas ut på granskning.

Bakgrund

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om en ny detaljplan för Wigénshuset Gumsen 6 i Tranås. Idag används fastigheten till olika verksamheter som kontor, lager, föreningslokaler och det finns ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet. Bygg och miljönämnden beslutade om granskning för detaljplanen 15 februari 2021. Granskningstiden var 8 mars—8 april, 2021.

Syfte

Syftet med detaljplanen är ändra användningen industri till att bli planenlig för pågående verksamheter som kontor, lager som inte är störande för omgivningen. Syftet är också att möjliggöra för skola och bostäder på fastigheten.

Vad händer just nu?

Tillväxtavdelningen arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter och revidera planförslaget. Yttranden från granskningen kommer att besvaras i ett granskningsutlåtande och detaljplanen kommer att skickas ut på en ny granskning.

Bakgrund

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om en ny detaljplan för Kompaniet 4. Det finns ett tidsbegränsat bygglov för pågående skolverksamhet för vuxna - Tranås Vux. Tranås Vux delar byggnad med EFG:s och Bosch industri-, lager- och kontorsverksamhet. För att bevilja bygglov behöver detaljplanen ändras för att tillåta skolverksamhet för vuxna.

Detaljplanen fick beslut om samråd 2023-10-23

Syfte

Planens syfte är att ändra markanvändningen för att tillåta skolverksamhet för vuxna. Markanvändningen ändras även från industri till verksamheter för att följa kommunens översiktliga inriktning för området.

Vad händer just nu

Detaljplanen har varit ute på samråd från 2023-11-01 till 2023-11-24. Tillväxtavdelningen arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter från samrådet och revidera planförslaget. Därefter kommer detaljplanen skickas ut på granskning.

Bakgrund

Ett förslag till detaljplan för Norraby 3:3 med syfte att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus upprättades 2022. Under samrådet inkom synpunkter på planen, främst rörde anslutningsväg med ökande trafik och risker för oskyddade trafikanter och störningar för golfspel samt på den föreslagna byggnadens volym och gestaltning.

Syfte

Ett nytt förslag är nu aktuellt för kungörelse och samråd. Planen har utökats med en ny allmän anslutningsväg från norr en allmän väg och området längs Svartån, där strandskydd ska upphävas. Planen är förenlig med översiktsplanen men eftersom det allmänna intresset nu är större handläggs planen med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900.

Detaljplanen möjliggör uppförande av flerbostadshus och mindre stugor för tillfällig vistelse där all bebyggelse ska utformas med hänsyn till landskaps-bilden och närheten till sjön Sommen.
Syftet är även att förbättra allmänhetens tillgänglighet till platsen genom ett nytt gångstråk och möjlighet till en publik centrumverksamhet så som restaurang.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära risk för betydande miljöpåverkan.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har varit ute på samråd från 2023-12-19 till 2024-03-15. Tillväxtavdelningen arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter från samrådet.

Bakgrund

Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-02-10 att lämna uppdrag till tillväxtavdelningen att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Svanen 10. Ägaren vill ändra befintlig detaljplan, som endast tillåter användningen vård, för att kunna utveckla befintlig byggnad.

Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Ett första förslag var föremål för samråd under tiden 2022-04-18 till 2022-05-18.

Fastigheten köptes upp av Tranås Bostäder AB och planförslaget förändrats i så hög grad att det är lämpligt att genomföra ett nytt samråd.

Syfte

Planens syfte är att utöver befintliga användningen vård (D) skapa planmässiga förutsättningar för att bedriva gymnasieskola, förskola, kontor, hotell, bostäder, restaurang samt olika typer av centrumverksamheter inom fastigheten.

Vad händer just nu

Arbete pågår inför nytt samråd.

Bakgrund

Planområdet är beläget i Holavedens hembygdsgård i naturreservatet Ekbergsparken och omfattar cirka 375 kvadratmeter.

Tranås kommun äger marken inom fastigheten Åsvallehult 2:9 men flera av de byggnader som finns i Ekbergsparken står på ofri grund. De två byggnaderna som ingår i denna detaljplan ägs privat och i byggnaderna bedrivs vandrarhemsverksamhet. Lantmäteriet har inte kunnat genomföra önskad avstyckning då marken är planlagd som allmän plats Park och fastighetsbildning inte får ske i strid mot detaljplan.

I gällande översiktsplan för Tranås kommun, antagen av kommunfullmäktige 2022-06-13, är planområdet utpekat som grönområde och skyddad natur samt hänsynsområde för Natura 2000. Planområdet ingår även i hänsynsområde för lokalt värdefull kulturmiljö. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Syfte

Detaljplanens syfte är att säkerställa att vandrarhemsverksamhet i befintliga byggnader kan utvecklas genom att planlägga området enligt de verkliga förutsättningarna. Befintliga byggnader ges markanvändningen kvartersmark tillfällig vistelse och därmed möjliggörs avstyckning och upprättande av tomträttsavtal. Planen ska också skydda de kulturmiljö- och naturvärden som finns i området.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har varit ute på samråd från 2024-03-06 till 2024-04-03.
Tillväxtavdelningen arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter från samrådet.


Detaljplaner och planprogram i ett tidigt skede:

Bakgrund

Bygg- och miljönämnden beslutade 2023-03-28 att lämna uppdrag till tillväxtavdelningen att upprätta förslag till detaljplan för Ametisten 1 m.fl. (Junkaremålens strand) i Tranås. Planområdet är lokaliserat i den östra delen av Tranås i närheten av Östanåparken.

Syfte

Syftet är att möjliggöra för nybyggnation av bostäder i enlighet med framtaget förslag till områdesplan, där ett par byggnader inte ligger inom kvartersmark i gällande detaljplan. AB Tranåsbostäder inkom med en ansökan om planbesked 2022-12-22. Ansökan gäller sex obebyggda tomter vid Junkaremålens strand.

Vad händer just nu

Utredningar och arbete pågår inför samråd.

Pågående detaljplaner i ett tidigt skede

Bakgrund

AB Tranåsbostäder har ansökt om en ny detaljplan för fastigheten Biljarden 14 i syfte att utöka byggrätten för att få det mer ekonomiskt gångbart att producera hyresrätter på platsen. Marken har tidigare varit bebyggd med två flerbostadshus med tre våningar samt källare. Idag har all bebyggelse rivits ner i väntan på en ny detaljplan.

Planområdet är del av utvecklingsområdet Tranås centrum. Den ingår i tätortens övergripande tätortsutveckling för bostäder och verksamheter. Förslaget på ändring av detaljplan ligger i linje med översiktsplanens intentioner för området.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2024-02-26 att lämna uppdrag till Tillväxtavdelningen att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Biljarden 14.

Syfte

Planförslagets syfte är att utöka exploateringsgraden på fastigheten för att på ett yt- och kostnadseffektivt sätt kunna producera hyresrätter i ett attraktivt centralt läge.

Vad händer just nu

Detaljplanearbetet planeras att påbörjas under år 2025.

Bakgrund

Bygg och miljönämnden beslutade om planuppdrag 2023-09-25. En ansökan om planuppdrag inkom 2023-06-08 och gäller för Bullagärdet 9 och 11. Fastigheterna är belägna inom ett mindre industriområde och är tillsammans cirka 8600 kvm. Industriområdet ligger 1,5 km nordost om Tranås centrum. Närmsta bostadsområden ligger cirka 100 meter norr och väster om området.

Planansökan anses vara förenligt med översiktsplanen, inte i övrigt av stor betydelse samt bedöms i detta läge inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Planen bedöms dock kunna ha ett betydande intresse för allmänheten med hänsyn till områdets närhet till Svartån. Detaljplanen planeras att handläggas med utökat förfarande.

Syfte

Syftet är att möjliggöra ett nytt bostadsområde i vattennära läge. En förtätning och en möjlighet att omvandla ett industriellt område till ett bostadsområde.

Vad händer just nu

Detaljplanearbetet planeras att påbörjas under år 2024.

Bakgrund

Planområdets ligger centralt i Tranås, i anslutning till Säbyvägen, inom befintlig infrastruktur med närhet till service, vård, utbildning, kommunikationer och naturområde. Läget gör det fördelaktigt att exploatera för bostäder och arbetsplatser ur ett hållbarhetsperspektiv. Kommunen köpte fastigheten Hästen 5 år 2018 med avsikt att planlägga för bostäder och centrumändamål

Planansökan anses vara förenligt med översiktsplanens, inte av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse samt inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen kan handläggas med standardförfarande.

Bygg- och miljönämnden beslutade om planuppdrag 2022-12-19.

Syfte

Syftet är att planlägga området för bostäder och centrumändamål.

Vad händer just nu

Planarbetet är för närvarande vilande då det är andra detaljplaner som är prioriterade.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-06 att kommunen ska arbeta fram ett planprogram för Junkaremålens backar.

Syfte

Syftet med arbetet är att utreda förutsättningar för bostäder i Junkaremålens backar.

Vad händer just nu

Geoutredning och naturvärdesinventering har tagits fram för området. Arbetet är förnärvarande vilande då det är andra detaljplaner som är prioriterade.

Bakgrund

Efter arbetet med lokaliseringen för en ny skola så har diskussioner om det första flerbostadshuset i området tagits vid. Tranås kommun äger fastigheten Norraby 3:1 där bostäderna är planerade. 2017-08-23 beslutade Bygg- och miljönämnden att lämna uppdrag för ett förslag till detaljplan.

Planområdet ligger ca 1,5 km norr om stadskärnan och avgränsas i söder av Norrabyvägen och i öster av Svampgatan. Norr om planområdet ligger Granelund skola som håller på att bebyggas.

Syfte

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för flerbostadshus på fastigheten Norraby 3:1.

Vad händer just nu

Planarbetet är för närvarande vilande då det är andra detaljplaner som är prioriterade.

Bakgrund

Ägaren till fastigheten Skruven 2 vill ändra detaljplanen för att möjliggöra utbyggnad av befintlig verksamhet samt anlägga en ny vändplan på Koppargatan.

Planansökan föregicks av ett sökt bygglov 2023-01-30 (BMN2023/75) där Bygg- och miljönämnden godkände att den nuvarande vändplatsen skulle användas för dagvattenhantering och att en ny vändplan skulle anläggas.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för utbyggnad av befintlig verksamhet samt att skapa planmässiga förutsättningar för ny vändplan på Koppargatan.

Vad händer just nu

Utredningar och planarbete pågår inför samråd.

Bakgrund

Bygg- och miljönämnden beslutade 2023-06-19 att lämna uppdrag till tillväxtavdelningen att upprätta förslag till detaljplan för del av Tranåskvarn 1:1 (Tranås Hamn) i Tranås. Planområdet är lokaliserat i den nordöstra delen av Tranås vid Inre hamnen, inom den kommunägda fastigheten Tranåskvarn 1:1. Området är i översiktsplanen utpekat som utvecklingsområde och ska utvecklas med hänsyn till hamnområdets karaktär, verksamheter och tillgänglighet för allmänheten.

Syfte

Tranås kommun har med hjälp av Tyréns tagit fram en utvecklingsstrategi för Tranås Hamn för att stärka attraktiviteten och möjliggöra en stegvis utveckling av hamnområdet. Detaljplaneprocessen syftar till att utreda och möjliggöra föreslagen förändring. Utvecklingsstrategin föreslår flera förändringar, exempelvis en ny strandpromenad, omvandling av Hamnvägen, nya parkeringsplatser och ställplatser, ny lekplats och utveckling av parkmiljöer samt nya byggrätter för verksamheter vid ångbåtsbryggan.

Vad händer just nu

Utredningar och planarbete pågår inför samråd.

Bakgrund

Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-10-24 att lämna uppdrag till tillväxtavdelningen att upprätta förslag till detaljplan för Älmås 1:5 i Tranås. Planområdet är lokaliserat cirka 4,5 kilometer sydost om Tranås tätort, på en höjd vid sjön Sommens västra strand. Området är i översiktsplanen utpekat som utvecklingsområde för bebyggelse längs sjön Sommen.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra nya attraktiva villatomter.

Vad händer just nu

Utredningar och planarbete pågår inför samråd.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se

Postadress
Tranås kommun
Tillväxtavdelningen
573 82 Tranås

Senast publicerad: