Pågående detaljplaner

Här kan du se vilka detaljplaner vi arbetar med just nu inom Tranås kommun.

Kartan nedan visar pågående planarbeten. Klicka på markeringarna i kartan för information om de pågående detaljplanerna. Du kan också läsa mer om respektive detaljplan nedan.

Bakgrund

Detaljplan har föregåtts av ett planprogram, som var föremål för samråd under tiden 2021-09-21 till och med 2021-11-02. Yttranden under samrådet sammanställdes i en samrådsredogörelse som utgör underlag för fortsatt detaljplanearbete enligt beslut i Bygg- och miljönämnden.

Planområdet omfattar cirka 16,3 hektar och ligger söder om befintligt bostadsområde i Tostås, cirka 3 kilometer från Tranås centrum. I öster finns kommunens största friluftsområde, Illerns naturreservat och i väster begränsas området av Majmålavägen och Hjälmaryds industriområde.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt bostadsområde, med fokus på villabebyggelse
enligt ”Inriktning för tillväxt”. Området kompletteras med grupphus i olika former samt en större fastighet som tillåter kommunal verksamhet, skola eller boende. Det finns plats för 50 till 80 bostäder beroende på fördelning mellan villor, grupphus och flerbostadshus. Ny bebyggelse i området ska ha fokus på äganderätter men även övriga upplåtelseformer, storlek och prisnivåer.

Samråd

Samrådstiden gäller från 2023-01-10 till 2023-02-28

Planhandlingar finns att hämta i Stadshuset måndag - fredag kl. 08 -16
och hos Tranås direkt, Storgatan 22.

Senast den 28 februari 2023 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till
Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås
eller via E-post till: tillvaxt@tranas.se

Välkomna på samrådsmöte för sakägare och allmänhet

Torsdagen 2 februari kl 18.00
i Fröafallskolans matsal, Snövädersgatan 1, Tranås. Välkomna!

Bakgrund

Ägaren till fastigheten Södra Gyllenfors 16 ansökte om planbesked för att ändra detaljplanen för fasigheten, vilket bygg- och miljönämnden nämnden beviljade 2020-12-14. 2022-06-20 godkände nämnden handlingarna för samråd och 2022-12-19 godkände nämnden handlingarna för granskning.

Ändringen gäller Detaljplan för kv. Lärkan och del av kv. Södra Gyllenfors 16 m.fl. i Tranås tätort Tranås kommun, Jönköpings län. Upprättad av Tillväxtavdelningen, Kommunledningsförvaltningen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för fastighetsägaren att erhålla bygglov för befintliga bad, - bastutunnor med badterrass som nu har tidsbegränsat bygglov. Samt göra det möjligt att uppföra komplementbyggnad för vedförvaring för bad,- och bastutunnors nyttjande. För att möjliggöra bygglov behöver mark med bestämmelse att byggnad inte får uppföras ersättas med bestämmelse om att komplementbyggnad får uppföras. Ändringen avser del av Södra Gyllenfors 16. Ändring av detaljplan innebär att egenskaper i detaljplanen ändras utan att markens lämplighet för vårdändamålet prövas. Planbeskrivning hanterar endast de frågor som ändringen avser inom planområdet.

Planområdet är lokaliserat öster om Ågatan och norr om Smedjegatan på del av Södra Gyllenfors 16. Planområdet har en area på ca 400 kvm.

Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära risk för betydande miljöpåverkan. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Granskning

Granskningstiden gäller från 2023-01-02 till 2023-02-02
Planhandlingarna finns på kommunens hemsida och i stadshuset måndag - fredag kl. 8-16. Och hos Tranås Direkt på Storgatan 22, måndag – fredag 10-18, lördag 10-14.

Senast den 2 februari 2023 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till
Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås
eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Bakgrund

Ägaren till fastigheten Norraby 3:3 har fått ett positivt planbesked. En ny detaljplan ska upprättas för att ge möjlighet att bygga ett flerbostadshus, på denna tomt vid Svartåns mynning till sjön Sommen vid Tranås golfbana.

Syfte

Syftet med en ny detaljplan är att utöka byggrätten, både till yta och höjd, för att ge möjlighet att bygga ett flerbostadshus med 18 lägenheter på samma plats där det idag finns en enfamiljsbostad. Befintligt hus ska rivas och på samma plats placeras ett flerbostadshus med en exklusiv karaktär och en utformning som passar i miljön vid sjön Sommen och Golfklubben. Planen kommer medge en bostadsbebyggelse i 4 våningar med ett suterrängplan mot vattnet.

Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära risk för betydande miljöpåverkan.

Samrådstiden gäller från 2022-06-08 till 2022-09-27

Senast den 27:e september 2022 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till
Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås
eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Syftet med detaljplanen är att uppföra restaurang, etagelägenheter och att detaljplanera för lägenheter och kontor. Planområdet är 3 000 kvadratmeter och omfattar fastigheten Svanen 10 och del av Lövstad 2:1, den asfalterade gatan till fastighetens entré mot Brunnsparken och del av Storgatans trottoar där det planeras skärmtak.

Planförslaget innebär att 250 kvadratmeter för servering och restaurangkök och 200 kvadratmeter för två etagelägenheter kan byggas. Förslaget detaljplanerar också för 23 lägenheter omfattande 2 400 kvadratmeter och 2 400 kvadratmeter kontor och co-working space.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen från 2011 och ny översiktsplan som bearbetas inför antagande. Detaljplanen handläggs med standard förfarande enligt PBL 2010:900.

Planförslaget bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskring inte tas fram.

Ett fastighetsbolag äger fastigheten Svanen 10, kommunen äger infarten till området, Lövstad 2:1 och Storgatan. Planområdet är lokaliserat norr om Brunnsparken, mellan Ågatan och Storgatan och söder om lägenhets- och handels/servicefastigheten Svanen 9.

Bygg och miljönämnden har beslutat om samråd 2021-03-29 gällande Svanen 10 m.fl.

Samråd

Samrådstiden gäller från 2022-04-18 till 2022-05-18

Senast den 18 maj 2022 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till
Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås
eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Donnia Skinn AB har behov av mera yta för sin verksamhet, främst lager, och har ansökt om planbesked för Pumpen 6 och 7 samt del av Ängaryd 4:1 för att kunna utöka den egna fastighet och uppföra en lagerbyggnad på cirka 500 kvadratmeter.

Bygg- och miljönämnden beslutade 17 augusti 2020 att ge tillväxtavdelningen i uppdrag att upprätta en detaljplan.

Det rör sig om en sammanlagd yta på ungefär 5 350 kvadratmeter, i Västra Industriområdet cirka en kilometer norr om Tranås centrum. Området är planlagt för industri. Infrastruktur finns som klarar en utbyggnad. Lillån omfattas inte av strandskydd.

Det finns inte några andra kommunala strategier eller tidigare ställningstaganden som berör området. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och inte av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs därmed med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Samråd

Samrådstiden gällde 17 november—8 december 2020.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för fastighetsägaren att hyra ut lokaler i Wigénshuset till aktörer inom tjänstesektorn, service, skola, och produktionsföretag som inte är störande för omgivningen. Syftet är också att möjligöra lägenheter i Wigénshuset.

Samråd

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 22 juni—22 september 2020. Med anledning av inkomna synpunkter under samrådet har planförslaget kompletterats med bestämmelser om skydd mot buller, skydd mot farligt gods, varsamhet vad gäller kulturmiljö, och att lov krävs vid fällning av ekar. Bostäder och verksamheter ska utformas på ett sätt så att råd och riktlinjer följs för farligt gods och buller. Ekar ges ett utökat skydd från fällning på fastigheten och kulturvärden i Wigénshuset skyddas från att ändras. De kulturvärden som avses är valda delar i kontorsbyggnadens takutformning, fasadens indelning, byggnadens volym, fasadens material och färg.

Granskning

Bygg och miljönämnden beslutade om granskning 15 februari 2021. Granskningstiden var 8 mars—8 april, 2021.

Planprogram för Tostås 2:1 i Tranås

Programområdet ligger cirka 3 kilometer söder om Tranås tätort och omfattar cirka 27 hektar.
Området begränsas i norr av befintligt bostadsområde Tostås. I väster av Majmålavägen och Hjälmaryds industriområde.

Syftet är att området ska bebyggas med bostäder men också möjliggöra för kommunal verksamhet. I gällande översiktsplan från 2011 är programområdet utpekat för ett bostadsområde men vissa delar ska sparas som grönområde. Hänsyn ska tas till de naturvärden som finns, samt säkerställa att det finns en god tillgänglighet till närliggande områden för fritid och rekreation.

Planprogrammet har varit föremål för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen under tiden 2021-09-21 till och med 2021-11-02. Ett samrådsmöte för allmänheten hölls 12 oktober 2021.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-02-28 att godkänna planprogrammet och samrådsredogörelsen för Tostås 2.1 i Tranås. Planprogrammet och samrådsredogörelsen ska utgöra underlag för att upprätta detaljplaner. Nästa steg är att ta fram en detaljplan som kommer att påbörjas under 2022. I processen med att ta fram en detaljplan blir det möjligt för sakägare och allmänheten att lämna in synpunkter under samråd och granskningstiden.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se

Postadress
Tranås kommun
Tillväxtavdelningen
573 82 Tranås

Senast publicerad: