Planprocessen

Processen för att ta fram en detaljplan kan ta lång tid. Kommunen undersöker olika aspekter och de som berörs av detaljplanen ska ha möjlighet att lämna synpunkter.

Planprocessen startar

Kommunen kan besluta att ta fram en detaljplan för ett område. Planprocessen kan också starta på initiativ av en enskild markägare eller exploatör genom att de ansöker om planbesked.

Ansök om planbesked

Planuppdrag

Om kommunen beslutar att inleda ett planarbete har kommunen ett planuppdrag. Det innebär inte någon garanti för att en detaljplan antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas. Tiden mellan planuppdrag och samråd varierar beroende på områdets förutsättningar och kommunens prioriteringar.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut till berörda sakägare och myndigheter. De får möjlighet att inom en viss tid komma med synpunkter skriftligen. Samrådshandlingarna kan ses i stadshuset, på kommunens webbplats och på servicekontoret Tranås direkt.

Kommunen sammanställer de synpunkter som kommer in och bemöter dessa i en samrådsredogörelse. Vi kan också bjuda in till ett samrådsmöte för att presentera förslaget och ge svar på frågor direkt.

Granskning

Efter samrådet ställs planförslaget med eventuella ändringar ut på granskning. Under granskningstiden har berörda parter ett nytt tillfälle att lämna skriftliga synpunkter. Efter granskningen sammanställer kommunen de skriftliga synpunkterna i ett så kallat granskningsutlåtande.

Antagande

Bygg- och miljönämnden får anta detaljplaner som har stöd i översiktsplanen eller som inte är av principiell betydelse. I andra fall är det kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som beslutar om antagande av detaljplanen. En underrättelse om beslutet skickas till sakägare och myndigheter.

Tid för överklagan

Den som vill överklaga måste skriftligen framföra sina synpunkter senast under granskningstiden. Sakägare, berörda hyresgäster och boende har rätt att överklaga detaljplaner. Staten kan på eget initiativ överpröva en plan. Ett överklagande ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor, räknat från den dag då justeringen av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Kommunens anslagstavla Länk till annan webbplats.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om beslutet inte överklagas inom tre veckor. Har någon överklagat vinner planen laga kraft när de överprövande myndigheternas beslut vunnit laga kraft.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se

Senast publicerad: