Kommunens skogar

Tranås kommun äger omkring 1 500 hektar mark. Av dessa är 1 000 hektar produktiv skogsmark, inklusive naturreservaten Illern och Röhälla. Skogarna ligger i anslutning till tätorten.

Våra skogar är certifierade

Tranås kommuns skogar är certifierade enligt FSC® (licensnummer: FSC-C014930) och PEFC (licensnummer: PEFC/05-22-11). Att certifiera sitt skogsbruk innebär ett aktivt ställningstagande och en signal till marknaden och samhället att ett uthålligt skogsbruk är viktigt.

Skogens värden

Ädellövsskog har höga natur- och kulturmiljövärden. På fastigheterna Hjälmaryd 2:1 (cirka 6 hektar) och Tostås 1:2 (cirka 10,3 hektar) har parkverksamheten sökt och fått ersättning från EU för att öka skogens miljövärden. Vi har gallrat bestånden för att gynna de ädellövsträd som finns i områdena.

Kontakt

Park- och griftegårdsavdelningen

E-post: parkgriftegard@tranas.se
Administration 0140-683 76 eller 0140-683 22
Arbetsförman parkverksamhet 0140-683 51

Senast publicerad: