Trafikregler och säkerhet

Alla som färdas i bil, på cykel eller till fots räknas som trafikanter och ska följa de trafikregler som finns. Utöver de nationella trafikreglerna finns det lokala trafikföreskrifter som gäller på specifika platser i Tranås kommun.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter är trafikregler som kommunerna beslutar om själva. De gäller inom ett speciellt område eller på en plats och märks oftast ut med vägmärken. På Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram de trafikföreskrifter som gäller i Tranås kommun.

Transportstyrelsens register över lokala trafikföreskrifter Länk till annan webbplats.

Trafikregler för Klockareplan

Vid Klockareplan, som ligger mitt på Storgatan bredvid torget, gäller följande trafikregler:

  • Högerregeln gäller för alla fordon, även cyklar.
  • Fordonsförare och gående ska samverka med varandra och visa ömsesidig hänsyn.
  • Gående ska få korsa körbanorna över hela torget utan onödigt dröjsmål.
  • Rekommenderad hastighet är 30 km/h.
  • Cyklar ska parkeras på särskilt anordnade uppställningsplatser för cyklar.
  • Du får inte parkera på Klockareplan. Det är tillåtet att lasta eller lossa gods på lastplats och att stanna för på- eller avstigning, om det inte hindrar eller stör övrig trafik.

Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåtet i högst en minut. Undantag är:

  1. trafikförhållanden som tvingat fordonet att stanna, till exempel trafikköer
  2. om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning av fordonet.

Fastighetsägares ansvar

Minska risken för olyckor i trafiken genom att klippa buskar och träd på din tomt så att de inte skymmer sikten.

Regler för häckar och buskage

Kontakt

Gatuenheten

E-post: gatapark@tranas.se

Kundtjänst
Måndag - fredag 8.00-12.00
Telefon: 0140-683 45

Avdelningschef
Telefon: 0140-683 24

Trafikingenjör
Måndag - fredag 8.00 - 13.00
Telefon: 0140-686 84

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: