En person som håller i en vattenflaska.

Egen brunn

Du som har egen brunn ansvarar för att kontrollera ditt dricksvatten så att det håller bra kvalitet och är säkert att använda. Tänk på att dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel.

Det är viktigt att du som har egen brunn håller koll på brunnen och sköter om den. Du bör hålla rent kring brunnen och regelbundet se över om det finns något i närheten som kan förorena dricksvattnet. Exempel på risker är:

 • små avlopp
 • gödsling
 • betande djur
 • vägar
 • uppställning av maskiner
 • hantering av drivmedel.

Livsmedelsverkets webbsidor om egen brunn Länk till annan webbplats.

Du som har egen brunn ansvarar för att provta ditt dricksvatten regelbundet för att kontrollera att det håller bra kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar provtagning minst vart tredje år. Har du barn under två år, eller om du har haft problem med din brunn tidigare, bör du provta vattnet oftare.

Hjälp med provtagning och analys

Genom kommunen kan du få hjälp med analys av ditt dricksvatten. Vi lämnar ut provflaskor, skickar proven till laboratorium och ger rabatt på analyskostnaden. Det är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete. Bygg- och miljöförvaltningen får kopior på analysrapporten och därigenom en aktuell bild av grundvattenkvaliteten i kommunen.

Så här gör du

 1. Beställ din analys och hämta provflaskor på servicekontoret Tranås Direkt, Storgatan 39 B. Du är välkommen när som helst under Tranås Direkts öppettider.
 2. Ta vattenprovet hemma i din kökskran samma morgon som inlämningsdagen. Tänk på att hålla vattenprovet kylt från då du tar provet tills du lämnar in det.
 3. Lämna vattenprovet till Tranås Direkt. Inlämningsdagar är oftast den första tisdagen i månaden mellan klockan 8–12. Under sommaren gäller andra tider.

På laboratoriet analyseras mängden bakterier, kemiska ämnen och metaller i vattnet. Du som har en borrad brunn bör även kontrollera radonhalten i vattnet. Efter cirka två veckor får du en analysrapport från laboratoriet. Lite senare får du en faktura på analyskostnaden från Tranås kommun.

Inlämningsdagar under 2024

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 28 maj
 • 11 juni
 • 25 juni
 • 9 juli
 • 23 juli
 • 6 augusti
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Kostnader för vattenanalys

 • Bakterier, kemiska ämnen, metaller, radon: 665 kronor
 • Bakterier, kemiska ämnen, metaller: 625 kronor
 • Bakterier, kemiska ämnen, radon: 554 kronor
 • Bakterier, kemiska ämnen: 514 kronor
 • Kemiska ämnen, metaller: 383 kronor
 • Bakterier: 343 kronor
 • Kemiska ämnen: 271 kronor

Bra eller dåligt vatten?

Vattnets kvalitet bedöms efter Livsmedelsverkets riktvärden. Om ditt prov visar tjänligt med anmärkning eller otjänligt bör du åtgärda ditt dricksvatten. Om du misstänker att väderförhållanden eller andra omständigheter har påverkat resultatet kan det vara bra att göra ett nytt prov innan du vidtar några åtgärder.

I Sverige finns fyra huvudtyper av brunnar:

 • bergborrade brunnar
 • grävda brunnar
 • filterbrunnar
 • rörspetsar.

Vilken brunnstyp som passar bäst beror på markens förutsättningar, hur mycket vatten du behöver och vilka kvalitetskrav som finns.

Brunnen bör placeras i ett högt läge och med så stort avstånd som möjligt (minst 50 meter) till sådant som kan förorena vattnet, till exempel avloppsanläggningar, gödselstackar och åkermark.

Anlita alltid en certifierad brunnsborrare när du ska anlägga en ny brunn. Då får du en garanti för att brunnen blir fackmannamässigt utförd. En brunn som är korrekt anlagd minskar risken för miljöstörningar och skador på fastigheter i närheten av brunnen.

Ny brunn kan kräva tillstånd

Inom vissa områden i Tranås kommun krävs det tillstånd av bygg- och miljönämnden för att få anlägga en ny dricksvattenbrunn. Det gäller främst områden med många fritidshus. Flera av områdena har fått kommunalt vatten och avlopp (VA) på senare år.

I följande områden behövs tillstånd:

 • Adelövs-Vallstorp
 • Björnklo, Galtås, Övrabo
 • Romanäs
 • Krämarp (kommunalt VA finns)
 • Övrarp (kommunalt VA finns)
 • Västra och Östra Röhälla (kommunalt VA finns)
 • Norra Hätte (kommunalt VA finns)
 • Seglarvik (kommunalt VA finns)
 • Smörstorp (kommunalt VA finns)
 • Sandvik (kommunalt VA finns)
 • Älmås (kommunalt VA finns)

Ansök om tillstånd för ny brunn

Ansök om att få anlägga en ny brunn genom att fylla i blanketten Ansökan om inrättande av ny anläggning för grundvattenuttag och skicka den till bygg- och miljöförvaltningen. Bifoga en situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 där du tydligt har markerat:

 1. vattentäktens placering
 2. närliggande vattendrag, diken, vattentäkter, avloppsanläggningar och energibrunnar/jordvärmeslingor (inom 100 meter)
 3. placering av byggnader.

Skriv ut karta/situationsplan över din fastighet Länk till annan webbplats.

Den som använder dricksvatten från egen brunn i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Regler för dricksvatten för verksamheter med egen brunn

Rapportera in din brunn till Brunnsarkivet hos Sveriges geologiska undersökning (SGU). Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Att registrera din brunn ger flera vinster:

 • Andra som vill borra efter vatten, anlägga en jord- eller bergvärmeanläggning eller en avloppsanläggning i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
 • Vi på kommunen känner till din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller planerar andra förändringar som kan påverka din brunn.
 • En registrerad brunn ökar chanserna för att räddningstjänsten kan skydda din brunn om ett utsläpp eller en miljöolycka inträffar i området.

Registrera din brunn i SGU:s tjänst ”Rapportera in en brunn” Länk till annan webbplats.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och mängd, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika delar av kommunen. Informationen kan användas som planeringsunderlag för utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet och framtida behov av dricksvatten.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Servicekontoret Tranås direkt

E-post: tranasdirekt@tranas.se
Telefon: 0140-687 90

Adress
Storgatan 39 B
573 32 Tranås

Öppettider
Måndag–fredag: 10.00–18.00
Lördag: 10.00–14.00

Senast publicerad: