Sotning och brandskyddskontroll

Sotningen består av två delar — rengöring och brandskyddskontroll. En av de vanligaste brandorsakerna i småhus är soteld. För att minimera risken för soteld krävs att skorstenen är välsotad och att du eldar effektivt.

Kommunen har ansvaret för sotning och brandskyddskontroll, men har avtal med Sotarna i Tranås AB att utföra själva rengöringen och brandskyddskontrollerna. Har du en gång anmält att du har en eldstad, värmepanna eller rökkanal till sotaren så håller de reda på det och skickar en avisering när det är dags att sota och kontrollera brandskyddet hos dig.

Sotning

När du eldar bildas brännbara beläggningar (sotpartiklar) på de ytor som rökgaserna passerar i förbrännings­anordningen. Om sotningen inte sköts och beläggningarna blir för tjocka kan de antändas av heta brandgaser. Då börjar det brinna okontrollerat i rökkanalen, så kallad soteld. Vid sotningen rengör sotaren alla ytor som rökgaserna passerar så att risken för skorstensbrand minimeras.

Om du utför ändringar som påverkar sotningen, till exempel byter uppvärmningssystem eller sätter in en ny eldstad, ska du anmäla det till sotaren.

Brandskyddskontroll

Vid brandskyddskontrollen görs en bedömning av förbränningsanordningens säkerhet utifrån brandskyddssynpunkt. Anläggningens funktion och egenskaper ska överensstämma med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Sota själv eller anlita annan utförare

För rengöringen behöver du inte anlita den leverantör som kommunen har avtal med. Du kan ansöka om att få anlita ett annat företag eller att få sota själv, om du har rätt kunskaper. Kravet är att sotningen sker på ett ur brandskydssynpunkt betryggande sätt. Kommunen prövar varje enskilt fall för att se om den som ska utföra sotningen är lämplig.

Det är enbart sotningsmomentet som du kan få tillstånd för att utföra själv. Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunens entreprenör.

Ansök om att få sota själv

Fyll i blanketten Ansökan om att själv sota förbränningsanordning och skicka den till samhällsskydds- och beredskapsavdelningen. Se anvisningar på blanketten.

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Priserna på sotning och brandskyddskontroll justeras årligen enligt sotningsindex som är framtaget av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I Tranås kommun gäller nedanstående frister för sotning.

 • Värmepanna miljö: 2 gånger per år.
 • Konventionell värmepanna: 3 gånger per år.
 • Värmepanna pellets: 1 gång per år.
 • Fritidshus: Vart tredje år.
 • Lokaleldstad: 1 gång per år. Om eldstaden nyttjas i liten omfattning är fristen vart tredje år.

Rengöring av imkanaler i storkök, restauranger, pizzerior och gatukök

Imkanalen är den ventilationskanal som går från köksfläkten och leder bort fett och ånga som uppstår vid matlagningen.

För imkanaler i restauranger och andra större kök gäller följande frister:

 • Sotning: 1—3 gånger per år
 • Brandskyddskontroll: Vartannat år

Rengöring av imkanaler i bostadshus

Imkanaler i bostadshus omfattas inte längre av kravet på sotning. De bör ändå rengöras regelbundet för att fungera som de ska.

Fristerna för brandskyddskontroll gäller i hela Sverige och är satta av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Fristerna anger hur ofta brandskyddskontroll ska utföras.

Värmepannor

 • Värmepannor som eldas med fasta bränslen (till exempel ved eller flis) ska kontrolleras vart tredje år.
 • Värmepannor som eldas med olja eller gas ska kontrolleras vart sjätte år.

Köksspisar

 • Köksspisar som eldas med fasta bränslen ska kontrolleras vart tredje år.
 • Köksspisar som eldas i mindre omfattning (högst en gång per vecka i korta eldningscykler) ska kontrolleras vart sjätte år.

Lokaleldstäder

Lokaleldstäder används för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd, till exempel braskaminer, kakelugnar och öppna spisar.

 • Lokaleldstäder som eldas med fasta bränslen ska kontrolleras vart tredje år.
 • Lokaleldstäder som eldas i begränsad omfattning (högst en gång per vecka i korta eldningscykler) ska kontrolleras vart sjätte år. Detsamma gäller vanligtvis för lokaleldstäder i fritidshus.

Pelletskaminer och pelletseldning i värmepannor

 • Helautomatisk anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets ska kontrolleras vart sjätte år.
 • Om en pelletsbrännare installeras i en gammal anläggning eller i en anläggning som inte är konstruerad speciellt för pellets, ska anläggningen kontrolleras vart tredje år.

Om frister för brandskyddskontroll hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sotarna i Tranås AB

Stigbergsgatan 3
573 39 Tranås

Telefon: 070-205 11 05

Säkerhetscentrum

E-post: raddning@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: