Svartbygge

Om du påbörjar en åtgärd som kräver anmälan, bygglov, rivningslov eller marklov innan du har fått tillstånd från kommunen, räknas det som olovligt byggande, även kallat svartbygge.

Enligt plan- och bygglagen ska du invänta bygglov och startbesked innan du får börja bygga. I många fall måste du också få ett slutbesked innan du får börja använda en nybyggnad eller tillbyggnad. Om du bryter mot lagen kan du behöva riva det du har byggt, återställa det till ursprungligt skick och betala en straffavgift.

När du utför en åtgärd är det ditt ansvar att se till att reglerna följs. Du kan inte hävda att du inte kände till reglerna eller att du har begått felet av misstag. Se därför till att ta reda på vad som gäller för den åtgärd du vill göra. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du har frågor.

Byggsanktionsavgift

Om du har gjort dig skyldig till olovligt byggande ska bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften baseras på arean av det du ska eller har byggt och aktuellt prisbasbelopp. Den är också beroende av hur allvarlig överträdelsen är.

Om byggsanktionsavgift hos Boverket Länk till annan webbplats.

Bygglov i efterhand

Om du har byggt utan lov har du möjlighet att rätta till felet. Du kan:

  • söka bygglov i efterhand, om det är sannolikt att du blir beviljad lov
  • riva byggnaden och återställa platsen om du inte kan få bygglov för åtgärden, till exempel om du har byggt där man inte får bygga.

I båda fallen är du skyldig att betala byggsanktionsavgiften. Om du river och återställer det du olovligen har utfört innan bygg- och miljönämnden fattar beslut, kan ärendet avskrivas. Då slipper du sanktionsavgiften.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: