Översiktsplan

Översiktsplanen är en färdplan för framtiden. Den redovisar i grova drag hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för bebyggelse och infrastruktur och hur de allmänna intressena ska tas tillvara. Översiktsplanen utgår från kommunens tillväxtmål och utvecklingsplan.

Översiktsplanen ger vägledning för myndighetsbeslut och talar om vilka avsikter kommunen har med ett visst område eller i en viss fråga. En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Däremot är den vägledande när kommunen fattar beslut i tillståndsärenden.

Ny översiktsplan för Tranås kommun!

Den 13 juni 2022 beslutade Kommunfullmäktige i Tranås att anta en ny översiktsplan. Kommunfullmäktiges protokoll med antagandebeslutet hittar du på kommunens elektroniska anslagstavla Länk till annan webbplats..

Den nya översiktsplanen hittar du här:

Förslag till ny översiktsplan för Tranås kommun. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Översiktsplanens delar

Förslaget till ny översiktsplan består av fyra delar:

 • en strategisk del som beskriver viktiga principer och ställningstaganden för kommunens framtida utveckling,
 • en utvecklingsdel som beskriver markanvändning och förutsättningar i områden som är särskilt berörda,
 • en hänsynsdel som redovisar intressen, anspråk och förhållanden som särskilt måste beaktas i planeringen,
 • en samlad hållbarhetsbedömning som även utgör miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kap 3§.

Dokumentation av granskning

Under perioden 6 december 2021 – 11 februari 2022 var förslaget till ny översiktsplan varit ute på granskning. Sammanlagt inkom 76 yttranden från myndigheter, grannkommuner, politiska partier, nämnder, organisationer och privatpersoner. Några av de yttranden som inkom är också i form av namnlistor.

Efter genomförd granskning har delar av förslaget till ny översiktsplan omarbetats och därefter överlämnats till kommunfullmäktige som den 13 juni 2022 beslutade att anta den nya översiktsplanen.

Här kan du ladda ner granskningsutlåtande där det också framgår vilka ändringar som gjorts samt en sammanställning av alla inkomna synpunkter med kommentarer.

Granskningsutlåtande Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Inkomna synpunkter med kommentarer Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Förutom enskilda synpunkter har det också kommit in ett antal namnlistor som berör föreslagna bostadsområdena Junkaremålens backar, Romanäs och Löverhult. Namnlistorna kan du ladda ner här:

Namnlistor Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

I förslaget till översiktsplan ska Länsstyrelsens granskningsyttrande redovisas separat. Det kan du ladda ner här.

Länsstyrelsens granskningsyttrande Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Det går även att ta del av den tidigare granskningsversionen i sin helhet via nedanstående länk:

Översiktsplan – granskningsförslag Länk till annan webbplats.

Den nuvarande översiktsplanen antogs 2011 och gäller fram till dess en ny översiktsplan är beslutad och vunnit laga kraft. Översiktsplanen består av tre dokument.

 • Del 1 – Allmänna intressen: Ger en övergripande bild av kommunen.
 • Del 2 – Områdesbeskrivningar: Ger fördjupad information om förslagen till förändringar för olika delar av kommunen.
 • Del 3 – Miljökonsekvensbeskrivning: Beskriver de åtgärder som förväntas påverka miljön i stor omfattning.

Till översiktsplanen hör sex kartor:

 • Allmänna intressen och bebyggelseutveckling (kommunöversikt)
 • Tranås tätort, expansion och förtätning
 • Natur- och kulturmiljö
 • Vatten, sjöar, vattendrag och grundvatten
 • Miljö- och riskfaktorer i planeringen
 • Förutsättningar för vindkraft.

Du kan ta del av de synpunkter som kom in i samband med att nuvarande översiktsplan ställdes ut för allmän granskning. Du kan också läsa Länsstyrelsens granskningsyttrande.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se

Telefon: 0140-681 68

Senast publicerad: