Värmepumpar

Du som vill anlägga bergvärme, jordvärme eller sjövärme ska lämna in en anmälan till bygg- och miljönämnden. Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde måste du ansöka om tillstånd. Luftvärmepumpar kräver ingen anmälan.

Anmäl eller ansök om tillstånd för att installera värmepump

Fyll i blanketten Ansökan/anmälan om installation av värmepumpsanläggning. Bifoga en karta, helst i skala 1:400, där du har markerat:

  • tänkt placering av energibrunn, kollektorslang eller vattenintag
  • vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från anläggningen
  • sjöar, vattendrag och diken inom 50 meter från anläggningen
  • grannars energibrunnar
  • eventuella ledningar i närheten av anläggningen.

Om borrhålet vinklas, ska du ange riktningen vid borrhålet. Se anvisningar i blanketten för hur du märker ut ditt borrhål.

Skriv ut karta/situationsplan för din fastighet Länk till annan webbplats.

Om du vill se fastighetsgränser i kartan, välj Bakgrundskartan Tranås kommun istället för Tranås kommun (nedtonad), när du har öppnat kartvisaren.

Svar inom sex veckor

När vi fått din anmälan eller ansökan kontrollerar vi bland annat att värmepumpen klarar rekommenderade skyddsavstånd till grannar, tidigare värmepumpsanläggningar och enskilda vatten- och avloppsanläggningar i området.

Vi svarar på din anmälan eller ansökan inom sex veckor. Se till att du har fyllt i allt som behövs och lämnat korrekt underlag. Annars blir handläggningstiden längre. Tänk på att du inte får påbörja arbetet med anläggningen innan du har fått svar.

Avgifter

För att pröva din anmälan eller ansökan tar vi ut en avgift.

  • Värmepumpsanläggning som kräver anmälan: 2 108 kronor
  • Värmepumpsanläggning som kräver tillstånd: 3 162 kronor.

Om du inrättar bergvärme, jordvärme eller sjövärme utan anmälan eller ansökan blir du tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Anlita alltid en brunnsborrare som är certifierad av RISE Certifiering, enligt kraven från Sveriges geologiska undersökning (SGU). Vid borrningen ska det finnas minst en person som har B-certifikat eller AB-certifikat med avlagt svetsprov på plats.

Hitta certifierade brunnsborrare via RISE webbplats Länk till annan webbplats.

Ska du borra ett nytt hål eller fördjupa ett befintligt borrhål måste du skicka en ny anmälan till bygg- och miljönämnden. Använd blanketten Ansökan/anmälan om installation av värmepumpsanläggning.

Om du byter ut din värmepump ska du informera bygg- och miljönämnden. Du kan:

  • Använda samma blankett som vid nyinstallation, men fyll bara i Allmänna uppgifter, Installatör och Tekniska uppgifter som rör värmepumpen (fabrikat, effekt, köldmedium och mängd). Under Övriga upplysningar skriver du att det handlar om byte av värmepump.
  • Skicka e-post till bygg- och miljöförvaltningen med samma information som punkten ovan.

Vi tar ut en avgift per timme för att handlägga informationen.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Läs mer

Energi- och klimatrådgivning

Kontakta energi- och klimat­rådgivningarna i Tranås kommun om du vill ha råd om vilken typ av värmepump som kan passa för dig.

Svenska kyl- och värmepump­föreningen är en oberoende branschorganisation för värmepumpar.

Senast publicerad: