En toalett som spolar ned vatten.

Kretsloppsanpassat avlopp

Om du ska bygga nytt hus på landet, gräva nytt avlopp eller har fått krav på hög skyddsnivå på ditt befintliga avlopp så kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara en bra lösning.

Kretsloppsanpassade avlopp klarar kraven för hög skyddsnivå. De gör det möjligt att återföra näringen som finns i toalettvattnet till odlad mark på ett hygieniskt sätt.

Hur fungerar ett kretsloppsanpassat avlopp?

Toalettvattnet separeras från bad-, disk- och tvättvattnet och leds till en sluten tank. Kommunen ansvarar för att tömma tanken och kör innehållet till en särskild anläggning. Där behandlas toalettavfallet och kan efter några månader användas som gödningsmedel i jordbruket. Bad-, disk- och tvättvattnet tas om hand på din fastighet i en traditionell avloppsanläggning, till exempel en trekammarbrunn med infiltration eller markbädd.

Kretsloppsanpassade avlopp kräver särskilda toaletter som använder max en liter vatten per spolning. Det kan vara:

  • dubbelspolande (urinsorterande) toaletter
  • vakuumtoaletter
  • toaletter med skärande pump.

Vilka fördelar finns med kretsloppsanpassade avlopp?

Toalettvattnet innehåller stora mängder näring i form av kväve och fosfor, medan de största mängderna av tungmetaller och kemikalier finns i bad-, disk- och tvättvattnet. Genom att hantera toalettvattnet separat kan näringen återföras till odlad mark.

Kretsloppsanpassade avlopp ger:

  • Ren växtnäring med låga halter av kemikalier och tungmetaller.
  • Möjlighet att återföra nästan all näring från toalettvattnet till jordbruksmark.
  • Minskad övergödning av sjöar och vattendrag.
  • Minskad risk för förorening av grundvatten och dricksvattenbrunnar.
  • Låga driftskostnader jämfört med andra avloppslösningar med kemisk fosforfällning eller fosforfälla.

Kretsloppsanläggningen i Adelöv

Aneby kommun och Tranås kommun har byggt en gemensam kretsloppsanläggning i Kappetorp söder om Adelöv. Dit körs innehållet från de slutna tankarna. Efter behandling och lagring sprider lantbrukare produkten på sina åkrar, vilket ger ett lokalt kretslopp av näring från små avlopp.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: