Ansöka om bygglov

Lämna rätt ritningar och handlingar när du söker bygglov eller gör en anmälan. Då går det snabbare att handlägga din ansökan. Vilka handlingar du ska skicka in beror på vad du ska bygga.

Ansök om bygglov via blankett och bifoga de handlingar som krävs för ditt ärende. Se till att din ansökan är komplett innan du skickar in den så går handläggningen snabbare. För ansökan om rivningslov eller marklov använder du samma blankett som för bygglov.

Vad ska ingå i en bygglovsansökan?

De vanligaste ritningarna och handlingarna som du behöver skicka in, utöver ansökningsblanketten, är:

  • situationsplan
  • fasadritning
  • sektionsritning
  • planritning
  • marksektionsritning
  • förslag på kontrollplan.

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Ta hjälp av en expert om du inte själv har tillräcklig kunskap. Ofullständiga eller felaktiga ritningar förlänger handläggningstiden eftersom vi då kommer be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Situationsplan

Situationsplanen ska visa husets placering på tomten och eventuella andra byggnader som redan finns där. Markera avståndet till minst två tomtgränser. Ange också husets höjd genom färdig golvhöjd (FG). Situationsplanen ska vara i skala 1:500 eller 1:400.

Vid större åtgärder ska situationsplanen vara baserad på en nybyggnadskarta. Beställ nybyggnadskarta från bygg- och miljöförvaltningen genom att fylla i och skicka in blanketten ”Beställning av nybyggnadskarta”. Vid mindre kompletteringsåtgärder kan det räcka med en förenklad nybyggnadskarta eller ett enklare kartutdrag. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för att ta reda på vad som gäller för ditt ärende.

Kartor och mättjänster

Fasadritning

På fasadritningen ska byggnadens alla fasader vara med. Ange väderstreck. Om marknivån ändras ska du visa hur den nya marknivån möter befintlig nivå. Ange materialval och kulör. Fasadritningen ska vara i skala 1:100.

Sektionsritning

Du behöver en sektionsritning när du bygger nytt eller gör förändringar som påverkar byggnadens konstruktion. Sektionsritningen är en genomskärning av byggnaden och visar bland annat golv, bjälklag, tak och marknivån intill byggnaden.

I sektionsritningen ska du ange byggnadshöjd, nockhöjd, rumshöjd och takvinkel. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100.

Planritning

Utifrån planritningen ska det vara lätt att beräkna byggnadens area. Rita in fast inredning och ange rummens area och funktion, till exempel sovrum, vardagsrum, kök. Planritningen ska vara i skala 1:100.

Marksektionsritning

Om du ska bygga på en tomt som inte tidigare är bebyggd, är oplanerad eller grovplanerad behöver du en marksektionsritning, som visar marknivåerna, både före och efter byggnationen, på din tomt, i förhållande till gata/väg, granntomter och annan omkringliggande mark.

Om du planerar att göra stora förändringar av marknivåerna inom en redan bebyggd tomt behöver du också lämna in en marksektionsritning.

En kontrollplan beskriver de viktigaste kontrollerna som behövs för att ditt bygge ska uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Det ska finnas en kontrollplan för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan.

Boverket om kontrollplan Länk till annan webbplats.

När behöver jag en kontrollansvarig?

Du behöver en kontrollansvarig om du ska bygga ett nytt hus eller göra förändringar som innebär ett större tekniskt ingrepp i en byggnad eller anläggning. Den kontrollansvarige medverkar till att ditt bygge uppfyller kraven i plan- och bygglagen.

Om kontrollansvarig på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I kommunens arkiv finns handlingar som rör fastigheter i Tranås kommun. Använd vår e-tjänst för att beställa till exempel ritningar, kartor och handlingar om tidigare bygglov och bygganmälan.

När du gör en anmälan om attefallshus eller attefallstillbyggnad ska du i de flesta fall skicka in samma ritningar som vid en ansökan om bygglov. Det beror på att handläggaren ska bedöma om bygget uppfyller de tekniska egenskapskraven som finns.

Du har rätt att överklaga ett beslut om bygglov om du inte är nöjd. Även dina grannar har rätt att klaga på ett beslut, om det på något sätt besvärar dem.

Informera grannarna om dina byggplaner så tidigt som möjligt. Grannar har rätt att lämna synpunkter inför ett beslut, om det du vill bygga inte överensstämmer med gällande planbestämmelser i området.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: